Regelgevingslinks

Onderstaand enige links naar regelgeving. Zie de aparte pagina over Europa.

Burgerlijk Wetboek

Berekening wettelijke rente

De berekening van wettelijke rente is gebaseerd op artikelen 119, 119a en 119b van boek 6 BW. Er dient te worden gelet op het onderscheid tussen de lage ‘gewone’ wettelijke rente (die geldt voor consumententransacties en die bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld) en de hoge ‘handelsrente’ (die is gekoppeld aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld). In artikel 120 is vermeld hoe de hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald. Op het internet zijn diverse renteoverzichten (niet door mij op juistheid gecheckt) beschikbaar, onder meer bij Wikipedia, wettelijke rente.nl en wettelijke-rente.com.

Handelsregister

Rechtspersonen

Financieel toezicht

Belangrijke regelgeving is onder meer:

Registers gehouden door de DNB, onder meer trustkantoren, banken, betaalinstellingen en verzekeraars.

Witwasbestrijding, Wwft

Zie over de witwasbestrijdingsregels de aparte pagina over dit onderwerp.

Internationaal

Alternatieve beleggingsinstellingen

Trustkantoren

Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren staat een overzicht van de regelgeving voor trustkantoren.

Melding zeggenschap

Wet op het financieel toezicht / Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz 2006):

Sanctieregelgeving

Zie ook de extra informatie op overheid.nl bij de Sanctiewet 1977.

Excessieve beloning, bonussen

  • De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, ook wel als “Wet normering topinkomens” (WNT) aangeduid, is geen rustig bezit. Er is een Aanpassingswet WNT aangenomen (dossier Eerste Kamer, dossier overheid.nl) die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking is getreden. Intussen zijn er nog meer onvolkomenheden ontdekt en is een wetsvoorstel aanhangig dat per 1 januari 2015 in werking zal moeten treden en gevolgen zal hebben voor de jaarverslaggeving over het boekjaar 2014. Voorts is een wetsvoorstel in behandeling dat de WNT-norm omlaag brengt.
  • Overheidssite over topinkomens en WNT.
  • De WNT dient goed te worden onderscheiden van de Wet aanpassing en terugvordering van bonussen (Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers). Let op dat deze wet is opgenomen in Boek 2 BW en in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit is een op naamloze vennootschappen en financiële instellingen (Wet op het financieel toezicht) gerichte wet.

Europese aanbesteding

Vastgoed

Financiële verslaggeving + accountancy

Bestuurdersaansprakelijkheid/-verantwoordelijkheid

Insolventie

Datalekken, privacy, security

Regelgeving (NL/EU):

Toezichthouders c.a.:

Dienstverlening

Bestuursrecht diversen

Overig

Europa en daarbuiten

Zie aparte pagina over Europese bronnen. Het GTAI heeft overzichten van regelgeving per land, ‘Recht Kompakt’ en ook een pagina waarop verwezen wordt naar buitenlandse regelgeving (alles in het Duits).

Advertenties