Geen privacy voor de uiteindelijk belanghebbende | FATF rapport

Het begrip “uiteindelijk belanghebbende” van rechtspersonen en personenvennootschappen speelt een centrale rol in de criminaliteitsbestrijding. Die criminaliteitsbestrijding is deels geprivatiseerd onder de noemer ‘bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering’ [1], met een centrale rol voor banken, accountants en juridische dienstverleners [2]. Zij moeten doen waar de overheid niet in slaagt. In Nederland zijn de verplichtingen van onder meer banken vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) is ruim gedefinieerd en kan ook leidinggevenden zonder financieel belang of controle omvatten. Zo zullen straks statutair bestuurders van ziekenhuizen en diverse not-for-profit instellingen als ubo worden geregistreerd in onder meer het ubo-register (zie mijn eerdere artikel).

Geen privacy
Die grote groep ubo’s heeft geen recht op privacy, zo blijkt uit een publicatie van de internationale organisatie FATF, een niet-democratisch gecontroleerd en ontransparant samenwerkingsverband van staten onder leiding van de VS.

De behoefte aan privacy wordt door FATF op één lijn gesteld met criminaliteit. Zie bijvoorbeeld op pagina 29, paragraaf 59:

Despite the legitimacy of many complex ownership and control structures, these structures can also be used to obscure beneficial ownership, avoid taxation obligations, conceal wealth, and launder the proceeds of crime.

In deze passage worden ‘verhullen van het zijn van uiteindelijk belanghebbende‘ en ‘verbergen van rijkdom‘ in één adem genoemd met strafbare handelingen als belastingfraude en witwassen.

Anders gezegd: een uiteindelijk belanghebbende die netjes zijn financiën opgeeft aan de belastingdienst en zich niet met criminaliteit bezig houdt, heeft niet het recht om zich te beschermen tegen de nieuwsgierige buitenwereld (oftwel tegen bemoeizuchtigen, marketeers, criminelen). Ik vind dat veel te ver gaan.

Van privacy hebben ze bij FATF nog nooit gehoord en over misbruik van persoonsgegevens en criminele risico’s voor de uiteindelijk belanghebbenden maken zij zich geen seconde zorgen. Privacy komt in het rapport alleen voor als een belemmering voor de overheid om criminaliteit op te sporen, met name criminaliteit waar de overheid zelf last van heeft (zoals gemiste belastinginkomsten).

Privacy is hoog risico op grond van de Europese regels
Dit soort gedachten hebben er toe geleid dat in de Europese anti-witwasrichtlijn (de vierde anti-witwasrichtlijn, na wijziging door de vijfde anti-witwasrichtlijn) is opgenomen dat de behoefte aan privacy als risicoverhogend worden aangemerkt. Bij “Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren” staat in de bijlage bij de richtlijn als risico verhogende factor onder meer:

producten of transacties die anonimiteit bevorderen

In gewoon Nederlands betekent dit dat privacy bevorderende diensten en structuren niet mogen, diensten die vaak worden verkocht onder de noemer ‘anonimeringsstructuur’ [3].

Het lijkt er op dat er eerst onherstelbare schade moet ontstaan, voor er maatregelen worden genomen.

Meer informatie:
FATF rapport “Concealment of Beneficial Ownership” (pdf), juli 2018


Noten
[1] Het begrip ‘witwassen’ is verhullend taalgebruik voor opbrengsten uit criminaliteit, met inbegrip van onvoldoende bestrijding van het aanwezig hebben van zulke opbrengsten.
[2] Juristen hebben voor een beperkt aantal soorten diensten de verplichting om opsporingsactiviteiten voor de overheid verrichten. Andere Wwft-plichtigen, zoals banken en accountants, vallen voor al hun diensten onder de Wwft.
[3] Zie onder meer de artikelen over de commanditaire vennootschap: 1, 2.

Advertenties
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) | bestrijding algoritmische discriminatie, digitale vaardigheden en geestenwetenschappelijke bijdrage IT-samenleving

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) publiceert een nieuwsbrief die ook voor juristen interessant kan zijn.

Enkele berichten uit de e-mail nieuwsbrief van 4 oktober jl.:

Anti-vooroordelen ‘toolkit’ voor overheden die algorithmen inzetten
Overheden die gebruikmaken van algoritmes staan onder toenemende druk van het publiek, de media en academische instellingen om transparanter en verantwoordelijker te zijn over het gebruik ervan. Het Amerikaanse GovEx, de stad San Francisco, het Civic Analytics Network en Data Community DC hebben een praktische toolkit gemaakt die overheden kunnen gebruiken om de implicaties van het gebruik van algoritmen te begrijpen, de potentiële risico’s duidelijk te krijgen en manieren te vinden om deze te beperken.
Artikel GovTech
Ethics & Algorithms Toolkit

Aanpak digitale vaardigheden vergt meer financiering
Er is meer financiering nodig om de digitale vaardigheden van EU-burgers te verbeteren om ze te kunnen laten profiteren van digitalisering. Dit stelt de Raad van Bestuur van de Digital Skills and Jobs Coalition voor. In een rapport doet de Raad verschillende voorstellen om de aandacht voor digitale vaardigheden te vergroten. Cedefop presenteerde deze week de eerste European skills index, een nieuw instrument voor geïnformeerde beleidsvorming.
Nieuwsbericht Neth-ER
Cedefop’s European skills index (pdf)

Voor vierde industriële revolutie zijn ook de geesteswetenschappen nodig
Het aanleren van kwaliteitsvolle bèta/technische vaardigheden is nodig opdat werkenden adequaat kunnen inspelen op de behoeften van onze steeds technologischer wordende samenleving. Net zo belangrijk is het om het burgerlijke en ethische begrip te kweken dat de mens in staat stelt om deze krachtige technologieën met wijsheid, perspectief en respect voor het welzijn van anderen te gebruiken, stelt een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF).
Artikel WEF

Meer informatie:

Europa:

Digitale vaardigheden bij de Europese Commissie:

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-toezichthouders verschaffen anti-witwasinlichtingen aan FIU Nederland

In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 is opgenomen dat artikel 25 van de Wwft wordt gewijzigd.

Strekking van het artikel is dat als medewerkers van een Wwft-toezichthouder “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme“, de desbetreffende Wwft-toezichthouder FIU Nederland inlicht.

Dit is vooral van belang voor Wwft-toezichthouders, die niet al op grond van een andere wettelijke basis gegevens met FIU Nederland kunnen uitwisselen, zoals de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het nieuwe artikel luidt als volgt:

Artikel 25
1. Indien de medewerkers van een toezichthoudende autoriteit, dan wel de in artikel 24, tweede lid, bedoelde deken, bij de uitoefening van hun taak op grond van deze wet of enige andere wet feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme, licht de toezichthoudende autoriteit onder wiens verantwoordelijkheid zij hun taak uitoefenen, dan wel de in artikel 24, tweede lid, bedoelde deken, de Financiële inlichtingen eenheid in, zo nodig in afwijking van de toepasselijke wettelijke geheimhoudingsbepalingen, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van de wettelijke taken van de Financiële inlichtingen eenheid.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van medewerkers van De Nederlandsche Bank N.V., voor zover zij betrokken zijn bij de verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Bankwet 1998

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Algemene Rekenkamer krijgt bevoegdheden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Algemene Rekenkamer maakt in de aandachtspunten bij de begroting van het ministerie van veiligheid melding van de bevoegdheden die de Rekenkamer zal verkrijgen na omvorming van de Autoriteit Persoonsgegevens tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Voorts tikt de Rekenkamer het ministerie op de vingers omdat geen overleg door het ministerie is gevoerd.

Wijziging Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG is – door middel van een nota van wijziging – in het wetsvoorstel opgenomen dat de Autoriteit Persoonsgegevens rechtspersoonlijkheid bezit. Wij maken u erop attent dat op grond van artikel 7.40 Comptabiliteitswet 2016 (CW 2016) over deze wetswijziging overleg met de Algemene Rekenkamer gevoerd had moeten worden. Door het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan de organisatie worden aangemerkt als ‘rechtspersoon met een wettelijke taak’ in de zin van de CW 2016. Daarmee heeft het wetsvoorstel gevolgen voor de taak en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Ook verandert de verhouding tussen de minister en de Autoriteit. Wij hechten eraan dat u in de toekomst wetsvoorstellen die gevolgen kunnen hebben voor de taken of bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer tijdig aan ons voorlegt. Wij kunnen dan vooraf vaststellen hoe onze onderzoeksbevoegdheden in de nieuwe situatie zijn geregeld en eventuele aandachtspunten meegeven bij de voorgestelde structuur van controle, verantwoording en toezicht.

Het artikel dat ziet op de eigen rechtspersoonlijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens is op dit moment nog niet in werking getreden. Voor de volledigheid stellen we vast dat de Algemene Rekenkamer na omvorming van de Autoriteit Persoonsgegevens tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid – op grond van artikel 7.24. onder b CW 2016 – bevoegd is bij de Autoriteit Persoonsgegevens ter plaatse onderzoek te doen.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Arnbak: Draconische Europese censuurwetten geen oplossing voor onwenselijke informatie online

Axel Arnbak, advocaat en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) schreef een goed artikel voor Het Financieele Dagblad, waarin hier kritiek levert op het Europese voorstel voor de Terrorisme Content Verordening. Hij maakt korte metten met de Europese politieke marketing, met onder meer:

Want de wetsvoorstellen zijn altijd slordig, bieden geen antwoord op het complexe vraagstuk van onwenselijke webcontent, werken censuur in de hand en plaatsen de EU juist in een geopolitiek kwaad daglicht.

Hij bekritiseert onder meer het ontbreken van onderbouwing van de omvang van het probleem, zodat een beoordeling van een goede verhouding tussen middelen en doel niet mogelijk is. Ook met het uploadfilter veegt Arnbak de vloer aan en schrijft:

Kennelijk ambieert de EU een gecensureerde mediaomgeving waarin het onlinegedrag van iedere journalist, ondernemer en burger wordt gemonitord op wenselijk gedrag.

en besluit met:

In feite is de Europese oplossing symboolwetgeving die meer schaadt dan baat.

Geplaatst in Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft cybersecurity en digitale overheid niet op orde | Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer besteedt in de aandachtspunten bij de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die op 4 oktober jl. bekend zijn gemaakt, uitgebreid aandacht aan informatiebeveiliging bij de rijksoverheid (een verantwoordelijkheid van BZK) en de digitale overheid.

Ernstige onvolkomenheden cybersecurity rijksoverheid
De Rekenkamer roept de kritiek in het Verantwoordingsonderzoek 2016 in herinnering, waarin een hoog aantal onvolkomenheden in de informatiebeveiliging werden geconstateerd. Uit het  Verantwoordingsonderzoek 2017 bleek dat de rijksoverheid een en ander nog steeds niet op orde had. De Rekenkamer deelt mee zeer teleurgesteld te zijn:

Daar waar we over 2017 hadden verwacht vooruitgang aan te treffen zagen we stilstand ten aanzien van de informatiebeveiliging. Dit is zorgelijk omdat het belang van informatiebeveiliging toeneemt door voortgaande digitalisering van de overheid enerzijds en de bijbehorende dreigingen anderzijds. 

De Rekenkamer verwacht van het ministerie tekst en uitleg over de aanpak.

Digitale overheid
Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de digitale overheid. De Rekenkamer vraagt het ministerie om speciale aandacht te besteden aan

  • de basisregistraties, die burgers in staat moeten stellen hun eigen gegevens makkelijk in te zien, controleren en ook corrigeren (daar schreef ik al over) en aan
  • een digitale communicatie met de burgers met focus op het gebruikersperspectief.

We gaan zien of het ministerie hier gehoor aan geeft.

Complete tekst Algemene Rekenkamer

2. Informatiebeveiliging en ICT (VII, 2.1, beleidsartikel 2, beleidsartikel 6.2)

Informatiebeveiliging

In de ontwerpbegroting 2019 schaart de minister van BZK de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging die de laatste jaren door de Algemene Rekenkamer rijksbreed zijn aangewezen onder haar beleidsprioriteiten. In de ontwerpbegroting kondigt de minister aan dit najaar met een brief te komen voor een nadere uitwerking van het versterken van de centrale rol voor het Ministerie van BZK en voor de Chief Information Officer Rijk. In afwachting van deze brief wijzen wij u nog op enkele zaken.

In ons Verantwoordingsonderzoek 2016 was de situatie die we aantroffen voor wat betreft de sturing op informatiebeveiliging niet goed. Het hoge aantal onvolkomenheden dat daar het gevolg van was leidde ertoe dat Uw Kamer een motie aannam die de regering verzoekt “zich maximaal in te spannen om voor eind 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken”.[6] In ons Verantwoordingsonderzoek 2017 constateerden we wederom dat een groot aantal ministeries hun informatiebeveiliging (nog) niet voldoende op orde heeft.[7] 10 van de 14 onderzochte ministeries (en de Staten Generaal) en onderdelen van ministeries ontvingen een onvolkomenheid. Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland was de situatie van dien aard dat we dat aanmerkten als een ernstige onvolkomenheid.[8]

Daar waar we over 2017 hadden verwacht vooruitgang aan te treffen zagen we stilstand ten aanzien van de informatiebeveiliging. Dit is zorgelijk omdat het belang van informatiebeveiliging toeneemt door voortgaande digitalisering van de overheid enerzijds en de bijbehorende dreigingen anderzijds. Stilstand is dan achteruitgang. Hoewel informatiebeveiliging de verantwoordelijkheid is van vakministers, heeft de minister van BZK een kaderstellende taak op het gebied van de informatiebeveiliging bij het Rijk. In ons Verantwoordingsonderzoek 2017 hebben we de minister aanbevolen haar rol nader te bezien. Het belang van informatiebeveiliging rechtvaardigt meer specifieke bevoegdheden voor de minister van BZK, analoog aan de rol die de minister van Financiën op het gebied van financiën heeft. Eerder gaf de minister in een brief aan Uw Kamer al aan de ruimte daarvoor ook te zien.[9] Concreet bevalen we de minister in het Verantwoordingsonderzoek 2017 aan om meer instrumenten ter hand te nemen om risico’s bij informatiebeveiliging in te dammen; een duidelijke plancyclus, het inrichten van minimum beheersmaatregelen en het voorafgaand plannen en regelen van toetsing en toezicht. Wij verwachten dat de minister van BZK in de toegezegde brief in zal gaan op onze aanbevelingen.

ICT/digitale overheid

In de ontwerpbegroting 2019 schaart de minister net als informatiebeveiliging ook de ontwikkeling van de digitale overheid onder haar beleidsprioriteiten. Zoals vermeld in het Verantwoordingsonderzoek 2017 (en ook in het advies van de Raad van State op de wet Digitale overheid) is bij de ontwikkeling van die digitale overheid verdere standaardisatie en harmonisatie van groot belang.[10] [11] De recente bundeling van de verantwoordelijkheid bij de minister van BZK voor de digitale overheid voor burgers en bedrijven is daarbij een stap vooruit. met basisregistraties, persoonsgegevens, open data en big data. In dat verband wijzen wij op ons lopende onderzoek naar de basisregistraties.

Verder verwijzen wij ook naar het Verantwoordingsonderzoek 2017 voor wat betreft het thema digitale communicatie met burgers.[12] Wij concludeerden dat deze communicatie beter kan en beter moet. Doorontwikkeling van de Berichtenbox voor burgers -door o.a. standaardisatie van het gebruik door overheidsdienstaanbieders en focus op het gebruikersperspectief- is daarvoor nodig.

In de ontwerpbegroting staat daarnaast dat er een Nationale Data Agenda komt waarin staat wat de overheid in haar geheel gaat doen om (nog) beter om te gaan

[Noten]

6 Motie Aukje de Vries c.s. over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging – Financieel jaarverslag van het Rijk 2016, 34 725, nr. 5.

7 Algemene Rekenkamer (2018), Rapport resultaten Verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Wonen & Rijksdienst (XVIII), 34 950 XVIII, nr. 2, p28.

8 In de brief van de Algemene Rekenkamer (2018) aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2019 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) wordt hier uitgebreider op ingegaan.

9 Vergelijking bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van BZK rond het thema ICT en die van de minister van Financiën rond de rijksfinanciën. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 26 643 nr. 485.

10 Algemene Rekenkamer (2018), Rapport resultaten Verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), 34 950 VII, nr. 2, p30.

11 Raad van State (2018), Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid), advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport, Advies W04.17.0400/I, 34 972, nr. 4.

12 Algemene Rekenkamer (2018), Rapport resultaten Verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (XII), 34 950 VII, nr. 2, p5.


Aanvulling 17 oktober 2018
BZK gaat zijn leven beteren, zo blijkt uit een bericht van de Algemene Rekenkamer van 16 oktober: Minister BZK verscherpt sturing op informatiebeveiliging na rapport Rekenkamer.

Minister BZK verscherpt sturing op informatiebeveiliging na rapport Rekenkamer
Nieuwsbericht | 16-10-2018 | 13:37

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat scherper sturen op informatiebeveiliging. Zij schrijft dat aan de Tweede Kamer.

In de brief Sturing informatiebeveiliging en ICT binnen de Rijksdienst van 11 oktober 2018 citeert zij de president van de Algemene Rekenkamer. Die zei op Verantwoordingsdag 2018 dat hij zou verwachten dat informatiebeveiliging in tijden van digitale criminaliteit, digitale spionage en cyberoorlog hoog op de politieke agenda zou staan.

De minister van BZK, die de informatiebeveiliging van het Rijk coördineert, schrijft de Tweede Kamer dat zij van het kabinet meer ruimte heeft gekregen om haar rol te vervullen. Zo kan zij kaders gaan opstellen waaraan de informatiebeveiliging binnen het Rijk moet voldoen. Ook heeft zij het recht gekregen om informatie te ontvangen van andere ministers om te beoordelen of zij aan de gestelde kaders voldoen. In de brief kondigt zij ook een reeks maatregelen aan, die variëren van het scannen van alle systemen van de rijksdienst op kwetsbaarheden tot de inrichting van werkplekken waar staatsgeheime informatie veilig is.

Een belangrijke aanleiding voor de minister is het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer over 2017, dat op de derde woensdag in mei 2018 verscheen. Daarin stond dat de informatiebeveiliging bij 10 van de 14 onderzochte ministeries (en de Tweede Kamer en onderdelen van ministeries niet op orde was.

Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland zag de Algemene Rekenkamer een ‘ernstige onvolkomenheid’ op het gebied van de informatiebeveiliging. De reden was dat die al sinds 2014 onder de maat werd bevonden. Bovendien bestond het risico dat kwaadwillenden zich toegang zouden verschaffen tot het IT-systeem van deze dienst en daarmee tot systemen en voorzieningen op andere netwerken van de rijksoverheid.
Met het oog op het groeiend belang van een goede informatiebeveiliging adviseerde de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer om de minister van BZK meer armslag te geven om IT-risico’s rijksbreed beter te beheersen. In de brief bij de ontwerpbegroting van BZK van 4 oktober 2018 wees de Algemene Rekenkamer hier nogmaals op. De Tweede Kamer debatteert over de begroting van BZK op 16 oktober 2018.
De informatiebeveiliging bij het Rijk en de manier waarop de minister van BZK die aanstuurt zal ook in het verantwoordingsonderzoek over 2018, dat op woensdag 15 mei 2019 wordt gepubliceerd, de aandacht hebben van de Algemene Rekenkamer.

 

Op Twitter:

 

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De niet geregistreerde rechtspersonen van het ministerie van financiën | Wtt 2018

Op het ondernemingsweblog publiceerde ik het artikel “De niet geregistreerde rechtspersonen van het ministerie van financiën | Wtt 2018“.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: | Een reactie plaatsen

Access to personal data retained by providers of electronic communications services | Court of Justice of the European Union

According to the Court of Justice of the European Union criminal offences that are not particularly serious may justify access to personal data retained by providers of electronic communications services provided that that access does not constitute a serious infringement of privacy.

The case: in the context of an investigation into the robbery of a wallet and mobile telephone, Spanish police requested access to data identifying the users of telephone numbers activated with the stolen telephone during a period of 12 days as from the date of the robbery.

 

 

More information:


Addition 5 October 2018
On 4 October Lorna Woods published her article “Mobile phone theft and EU eprivacy law: the CJEU clarifies police powers” on EU Law Analyses.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Digitale overheid | waar gaat het heen

Het blijft apart dat de overheid zoveel van de IT van banken verwacht, terwijl de overheid de eigen IT niet op orde heeft. De afgelopen tijd verschenen er vele berichten over de digitale overheid

Berichtenbox
Zo las ik een artikel over de kritiek van de Nationale Ombudsman over de Berichtenbox: Nog steeds post van overledenen naar Berichtenbox. Bizar.

De Haagse rechtbank deed een uitspraak met als strekking dat de belastingdienst, die de aanslag per post aan een verkeerd adres had gestuurd, niet er van uit mocht gaan dat de aanslag de belastingplichtige had bereikt.

Onderstaand een citaat (verweerder = belastingdienst, eiser = belastingplichtige):

13. Verweerder heeft aangevoerd dat, hoewel gebleken is dat de adreswijziging van eiser abusievelijk niet is verwerkt waardoor eiser de per post verzonden aanslag niet heeft ontvangen, de aanslag met het plaatsen in de digitale berichtenbox op de juiste wijze aan eiser is bekendgemaakt. Verweerder verwijst daarbij naar artikel 3a van de Awr.
14. De rechtbank volgt verweerder hierin niet. Volgens artikel 3a, eerste en derde lid van de Awr, in samenhang met artikel 3 van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst en de Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, geldt voor het opleggen van een (ambtshalve) aanslag dat de bekendmaking daarvan niet uitsluitend digitaal plaatsvindt. Hetzelfde heeft te gelden voor de uitnodiging tot het doen van aangifte en voor de aanmaning daartoe.
Nu vaststaat dat de per post verzonden aanslag niet naar het juiste adres is verzonden en deze eiser niet heeft bereikt, is de aanslag niet op juiste wijze aan eiser bekend gemaakt.

Zorgelijk is dat er een rechter voor nodig is om dit aan de fiscus duidelijk te maken.

Digitale kluis
Henk Bos schreef in iBestuur een mooi artikel over de digitale kluis fantasieën van enkele kamerfracties. Hij schrijft onder meer:

De lijken blijven uit de kast vallen en je mag aannemen dat dat slechts topjes van de ijsberg zijn die min of meer toevallig in de publiciteit komen. (…)

Alle vernieuwing leidt tot een nog grotere vervreemding van de burger. Zie de recente waarschuwing van de Raad van State en een eerder onderzoek van de Nationale Ombudsman. Ook de burger kan het niet bijhouden.

Maar of we een voorbeeld moeten nemen aan Big Tech (door Bos als “De webbedrijven … onder de vlag van Web 2.0“) is de vraag. Dat zijn digitale gauwdieven.

In iBestuur staat een hele serie artikelen van Bos over de digitale kluis. Lees ook deel 2 en deel 1.

Encryptie oorlog
De encryptie oorlog tussen burger en overheid woedt al lange tijd. De overheid wil toegang tot geëncrypte communicatie van criminelen en burgers (inclusief banken) willen communicatieve cybersecurity. Dat leidt er dan toe dat overheden met de  mond belijden dat zij de behoefte aan bescherming van de burger erkennen maar intussen toch achterdeurtjes in de software willen, achterdeurtjes waardoor criminelen naar binnen kunnen komen, zo vrezen IT-specialisten.

Recent speelde het onderwerp op doordat de ‘five eyes’, US, UK, Canada, Australië en Nieuw Zeeland hun eisen aan IT-bedrijven op tafel legden. In diverse artikelen werd er verslag gedaan, onder meer:

Narayanan waarschuwt:

 

 

Adviezen Raad van State en SER
Al eerder schreef ik over het advies van de Raad van State met waarschuwingen aan de digitaliserende overheid. Ook de SER heeft aandacht gevraagd voor het onderwerp onder de titel “Naar een verantwoorde digitale samenleving”. Onderstaand uit de introductie van een artikel over de digitale samenleving:

Het digitale tijdperk zet gelijkheid, eerlijke machtsverhoudingen en menselijke waardigheid onder druk. De SER en het Rathenau Instituut onderzochten wat nodig is voor een verantwoorde verdergaande digitalisering. 

Witwasbestrijdingssurveillance
Niemand heeft het over de witwasbestrijding en de permanente monitoring van klanten waartoe die regels verplichten. Binnenkort wordt iedere burger onder het toeziend oog van banken en betaaldienstverleners wakker. En dan is het te laat.

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dilemma’s waarover niet gediscussieerd mag worden | Kan een integere beroepsbeoefenaar nog contant betalen?

Onlangs attendeerde de NBA op een ‘dilemma’ over contant betalen door een accountant, op 15 augustus jl. op de site geplaatst. Met als meerkeuze antwoord:

1. Niets, lekker doorsporten
2. Aangeven dat u graag het bedrag van de lessen overmaakt
3. Anders…

Het juiste antwoord is natuurlijk 2.

Dilemma-mode
Dilemma’s zijn in de mode, niet alleen bij accountants. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) doet er aan, met een ‘dilemma-app’. (De NBA heeft die ook. Dezelfde leverancier?)

Ik heb een hekel aan die dilemma’s, want geen van de Nederlandse aanbieders die ik tot nu toe ben tegen gekomen biedt de mogelijkheid om openbaar kritiek uit te oefenen op de vraagstelling en op de meerkeuze antwoorden, die bij mij regelmatig zeer veel vragen oproepen.

Een tijd geleden, toen ik keek of ik op een NOvA dilemma kon reageren, kwam ik alleen een YouTube filmpje over het dilemma tegen en geen reactiemogelijkheid. En filmpjes ga ik zeker niet kijken (meestal veel te traag, heb ik het geduld niet voor). Reageren kon/mocht niet.

Dilemma-vragen
Hierbij wat vragen naar aanleiding van het accountantsdilemma:

In de vraagstelling wordt op een kleurrijke wijze gesproken over iets wat in het gewone leven heel gewoon is, namelijk het ‘gelijk oversteken’: iemand verricht een dienst of verkoopt een product en krijgt betaald na het leveren van de prestatie. Dat is een klassieke methode die veel gedoe voorkomt, wat wel aan de orde is bij ‘vooruit’ presteren. Niet voor niets is er zoveel marktplaatsfraude, waarbij zowel verkoper als koper de dupe kunnen zijn. Het contant betalen van de personal trainer is maar één van de vele voorbeelden van contante transacties en roept bij mij vragen op:

  • Maakt het verschil welke tegenprestatie wordt geleverd en door wie? Oftewel: is er reden om verschil te maken tussen een personal trainer en andere gevallen dat er contant betaald wordt voor een prestatie?
  • Is het bij een incidentele transactie anders?
  • Is er een verschil tussen een accountant die een prestatie contant betaalt en een boekhouder, advocaat, notaris, bijstandstrekker, medewerker van een bank die de bankierseed heeft getekend en een gemeente ambtenaar die dat zelfde doen? >>> Als dat gebaseerd is op accountantsregelgeving: wat is de reden dat die regelgeving zich met privé handelingen bemoeit en waarom zou dat niet voor veel meer burgers moeten gelden?
  • Moet een accountant (of advocaat of notaris of …) zich bij alles wat hij of zij privé doet afvragen wat de criminele mogelijkheden voor de wederpartijen zijn?
  • Moeten we contant betalen afschaffen en accepteren de laatste privacy kwijt zijn? Want het betekent dat de banken en rekeninginformatiedienstverleners (PSD2) bij iedere burger het digitale spoor compleet kunnen volgen en gebruiken, zowel voor de witwasbestrijding als voor marketing.

Ik ben nieuwsgierig hoe de accountants hebben gereageerd op het contant-betalen-dilemma, op de NBA site zag ik er niets over.

Oproep | maak discussie en kritiek mogelijk
Ik roep alle dilemma-makers op om de dilemma’s aan te bieden via een forum of op een andere wijze, zodat gediscussieerd kan worden over het complete dilemma, zowel de verschafte feitelijke informatie als de voorgecodeerde antwoorden.

PS 1 Angst voor discussie is ongegrond. En niemand verbiedt om trollen en andere ongepaste reacties te verwijderen of te bemoeilijken (bijvoorbeeld door alleen geregistreerde gebruikers toe te laten).

PS 2 De dilemma’s en de dilemma-app passen in een ‘hapklare-brokken‘ trend. Snel klaar en zo weinig mogelijk nadenken. Daar moeten we niet aan mee doen.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen