Jaarwisseling

Alle lezers van dit blog wens ik
een rustige en veilige jaarwisseling zonder zware metalen toe
en een gelukkig en voorspoedig 2018

Advertenties
Geplaatst in Diversen | Tags: | Een reactie plaatsen

Politie Den Haag houdt tandtechnicus aan en voert hem geboeid af naar politiebureau ten overstaan van zijn omgeving

Soms zaagt de politie van dik hout planken. Zo ook in dit onlangs door de Nationale Ombudsman bekend gemaakte geval.

De samenvatting (de verzoeker is de tandtechnicus):

Politie Den Haag houdt tandtechnicus aan en voert hem geboeid af naar politiebureau ten overstaan van zijn omgeving

Verzoeker had al langere tijd een conflict met X. In dat kader was de politie er meerdere keren bij betrokken geweest. Naar aanleiding van een nieuwe melding van X dat er een mishandeling had plaatsgevonden, werden twee politieambtenaren naar het kantoorpand gestuurd waarin verzoeker en X iedere hun eigen bedrijf hebben. Van X hoorden de politieambtenaren dat hij al langere tijd ene conflict had met verzoeker en dat deze hem had mishandeld. X toonde een verkleuring op zijn arm en zei dat hij pijn had. Hierna gingen de politieambtenaren naar verzoekers bedrijf en vroegen aan een medewerker of zij met verzoeker konden spreken. De medewerker klopte op de deur van verzoekers behandelkamer met de mededeling dat er politie stond en of verzoeker uit zijn behandelkamer wilde komen. Verzoeker liet weten dat hij met een drietal minuten klaar zou zijn met zijn intakegesprek met een nieuwe patiënt. Verzoeker kreeg onmiddellijk in reactie hierop te horen dat hij direct moest komen en dat de politie hem anders uit zijn behandelkamer zou halen. Verzoeker kwam direct uit de behandelkamer.
Verzoeker klaagde erover dat twee politieambtenaren van de eenheid Den Haag disproportioneel hadden gehandeld door hem, niet in staat te stellen om een gesprek met een nieuwe patiënt af te laten ronden; direct aan te houden en niet eerst zijn kant van het verhaal te laten vertellen; niet in de hal bij zijn praktijkruimte mee te delen waarom hij werd aangehouden; met fysiek geweld aan te houden; te boeien, en, ten overstaan van patiënten en de buurtbewoners geboeid af te voeren. Omdat het één gebeurtenis betrof, werden alle hierboven uitgesplitste klachtonderdelen als één klacht onderzocht.

De Nationale ombudsman was van oordeel dat voorinformatie over een conflict tussen twee personen ook dient te worden meegewogen bij de beslissing of één van de partijen direct dient te worden aangehouden of op een ander moment na uitnodiging op het politiebureau, kan worden gehoord.
Het letsel van X, was verder niet dermate ernstig dat dit geen uitstel van een aanhouding zou kunnen rechtvaardigen. Verder waren zowel verzoeker als X na de confrontatie weer rustig verder gegaan met hun werkzaamheden van die dag. Verzoeker had op geen enkele manier van de politieambtenaren de kans gekregen om zijn kant van het verhaal te vertellen.

De Nationale ombudsman was van oordeel dat de houding en het gedrag van de beide politieambtenaren onnodig escalerend hadden gewerkt. In plaats daarvan had de politie in dit geval voor een minder belastende en de-escalerende werkwijze kunnen kiezen. Omdat dat niet was gedaan, was de Nationale ombudsman van oordeel dat de politie had gehandeld in strijd met het evenredigheidsvereiste.

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Session-replay scripts, wat te doen? | nog meer adtech schandalen

Eerder schreef ik hoe advertentiebedrijven meelezen met computergebruikers. Ook bekende bedrijven, zoals datahandelaar Experian, geluidsapparatuurverkoper Bose, browser Opera, computermuizenverkoper Logitech, beveiligingsbedrijf Kaspersky, printerleverancier HP en telco T-Mobile maken gebruik van de zgn. ‘session-replay scripts‘ (‘SRS’) en nog erger: er is bewijs van het opnemen van sessies! Kijk voor de actuele lijst van tech-boeven op deze pagina. Een goede reden om geen producten meer van deze bedrijven te kopen!

De grote vraag is wat je er technisch aan kunt doen. Ik vond een artikel met tips, “How to protect yourself from Session Replay spying“, het komt er eigenlijk op neer dat je javascript alleen moet toelaten op sites die zich niet met dit soort praktijken inlaten.

Voor gewone computergebruikers gaat het moeilijk worden om niet in de handen van adtech bedrijven en malafide techfiguren te vallen.

Andere inbraken

Het blijft niet bij SRS. De adtech bedrijven worden steeds inventiever in de manieren om adblock producten en andere veiligheidsproducten te omzeilen.

Op het Princeton blog ‘Freedom to tinker’ is een nieuwste aanvalsvorm van de adtech bedrijven bekend gemaakt, nl. inbraak op de wachtwoordmanagers van browsers, lees “No boundaries for user identities: Web trackers exploit browser login managers” maar eens door. Het artikel is een onderdeel van het “Princeton Web Transparency & Accountability Project”.

Helemaal ver ging het advertentiebedrijf Criteo, dat een beveiligingsmaatregel in de Safari browser gebruikte om gebruikers over het internet te volgen.

Het is duidelijk dat er maar één remedie is voor dit soort praktijken: de daders keihard aanpakken.

Meer informatie:


Aanvulling 2 januari 2018 | wapenwedloop
Zie in dit verband ook “Thousands of websites are quietly fighting ad blocking“, waarin wordt gemeld dat is ontdekt dat 30,5% van de top 10.000 websites manieren hebben gevonden om adblocking tegen te gaan op manieren die de gebruiker niet in de gaten heeft.

Er is een permanente wapenwedloop aan de gang tussen adtech bedrijven en degenen die adblockers en andere software om tracking en ongewenste advertenties tegen te gaan aanbieden. Aangezien we weten waar het grote geld zit, staat ook vast wie deze wapenwedloop gaat winnen…

 

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitstel van betaling verlenen aan een consument: ondernemer is vergunningplichtig op grond van de Wft, tenzij…

Al eerder schreef ik over de krochten van de financiële recht, waarbij een administratiekantoor vergunningplichtig werd als het personeelsgegevens aan het pensioenfonds stuurde en advocaten zich niet meer met hun normale activiteiten (onder meer procederen tegen wanbetalers) mogen bezig houden. Hoe het financiële recht is verworden tot mandarijnenwetenschap blijkt wederom uit een recent gestarte internetconsultatie.

Strekking van het geconsulteerde voorstel is dat het aan een consument verlenen van uitstel van betaling al kan leiden tot vergunningplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Om dat te voorkomen, wordt in de Vrijstellingsregeling Wft opgenomen dat het verlenen van uitstel van betaling onder voorwaarden niet tot vergunningplicht leidt. Er moet een vergunning worden aangevraagd als de betalingsregeling meer inhoudt dan:

  • betaling van de wettelijke rente;
  • een redelijke incassokostenvergoeding als gedefinieerd in het voorstel.

Iedere afwijking (bijvoorbeeld het vragen van een zekerheid) leidt tot vergunningplicht.

Consultatievoorstel

Kern van het voorstel is:

  • De Wft kent een ruim begrip kredietverlening. Uit de consultatietoelichting blijkt dat een internetwinkel die uitstel verleent aan een consument en een woningcoöperatie die een betalingsregeling treft met een huurder al geacht worden kredietverleners te zijn.
  • Op grond van artikel 1:20 Wft vallen de daar genoemde gevallen niet onder ‘kredietverlening’.
  • Om te voorkomen dat het verlenen van uitstel er toe zou leiden dat degene die beroep kan doen op artikel 1:20 Wft zijn uitzondering kwijt raakt, wordt de vrijstellingsregeling gewijzigd.

Artikel 3c van het voorstel bevat de voorwaarden (onder a. en b.) waaronder uitstel van betaling niet tot vergunningplicht leidt:

Artikel 3c
Van artikel 2:60, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld personen die uitstel van betaling verlenen van een uit een overeenkomst inzake krediet als bedoeld in artikel 1:20 van de wet voortvloeiende vordering tot betaling van een geldsom waarbij uitsluitend de volgende kosten in rekening worden gebracht bij de consument:

a. de wettelijke rente, bedoeld in artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

b. de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte op grond van artikel 96, tweede lid, onderdeel c, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek jo. artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In de toelichting staat onder meer het volgende:

In artikel 1:20 van de Wft is bepaald op welke financiële diensten met betrekking tot krediet de Wft niet van toepassing is. Het verlenen van uitstel van betaling wordt niet in artikel 1:20 genoemd. Het ligt echter voor de hand dat het verlenen van uitstel van betaling van vorderingen die voortvloeien uit kredietovereenkomsten als bedoeld in artikel 1:20 van de wet eveneens niet onder de Wft valt.

Te denken valt aan een internetonderneming die een consument de mogelijkheid biedt om een achterstallige betaling van een geldsom in termijnen af te lossen of een woningcoöperatie die een betalingsregeling treft met een huurder. Dit betekent dat wanneer in het normale handelsverkeer op enig moment een betalingsachterstand ontstaat, uitstel van betaling kan worden verleend wanneer de consument niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom is vrijstelling geregeld van de vergunningplicht voor het aanbieden van krediet voor personen die uitstel van betaling verlenen van een uit een overeenkomst inzake krediet als bedoeld in artikel 1:20 van de wet voortvloeiende vordering omdat de consument zijn betalingsverplichting niet is nagekomen of niet kan nakomen. In een dergelijk geval mag uitsluitend de wettelijke rente of een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bij de consument in rekening worden gebracht. Indien meer dan de hiervoor genoemde kosten in rekening worden gebracht bij de consument dan dient een vergunning te worden aangevraagd voor het aanbieden van krediet op grond van artikel 2:60 Wft.
Verder is vrijstelling geregeld van de vergunningplicht voor bemiddelaars (artikel 2:80 van de Wft) die een consument uitstel van betaling van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom verlenen. (…)

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | 2 reacties

Geautomatiseerde besluitvorming in het bestuursrecht | uitspraak ABRvS in zaak over AERIUS

Dit jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) een belangrijke uitspraak gegeven over geautomatiseerde besluitvorming in het bestuursrecht.

Marlies van Eck schreef een noot en publiceerde deze op haar weblog. Zij bespreekt het onderdeel van de uitspraak over de geautomatiseerde besluitvorming via het computerprogramma AERIUS. Onderstaand de samenvatting bij haar noot:

Lokale overheden moeten voor de vraag of iemand een vergunning krijgt voor een stikstofverhogende activiteit (zoals het uitbreiden van een veehouderij) gebruikmaken van een landelijk computerprogramma: AERIUS. Dit computerprogramma ondersteunt de Programmatische Aanpak Stikstof van de Nederlandse overheid. In een geschil over het verlenen van vergunningen stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU over deze programmatische aanpak in relatie tot de Habitatrichtlijn. In de nationale procedure formuleert de rechter een toetsingskader waaraan de overheid moet voldoen als het nemen van besluiten (gedeeltelijk) wordt overgelaten aan een computer. Vervolgens past de rechter het toetsingskader toe en oordeelt op diverse geschilpunten dat de onderbouwing voor de gemaakte keuzes en aannames onvoldoende inzichtelijk is gemaakt en dat de bestreden besluiten gebreken bevatten.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Overheid nalatig in voorlichting witwasbestrijding | witwasboekje door medewerkers BFT/FIU

Eerder constateerde ik dat de overheidsvoorlichting rondom de witwasbestrijding een chaos is, onder meer in dit artikel en in dit artikel. FIU Nederland zet zogenaamde praktijkvoorbeelden op hun site, waar niemand iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld deze ‘casus’.
Dan wekt het bevreemding dat medewerkers van toezichthouders op persoonlijke titel een boekje schrijven voor een grote Nederlandse juridische uitgever.

Het ‘praktijkboek’ Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme werd geschreven door twee medewerkers van het Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder voor onder meer accountants, belastingadviseurs en notarissen, en een medewerker van FIU-Nederland, de instantie bij wie ‘ongebruikelijke transacties’ moeten worden gemeld.

Hierbij roep ik de gezamenlijke witwastoezichthouders en FIU Nederland op om het belastinggeld dat wij aan ze betalen te gebruiken waar het voor is, en eindelijk eens iets te doen aan behoorlijke en gecoördineerde informatievoorziening in de richting van ondernemingen die zich met criminaliteitsbestrijding bezig moeten houden.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Finding European delegated acts made easier

According to an announcement of the European Commission it will become easier to find and follow delegated acts through a new register:

More transparency in EU decision-making: new register of delegated acts
Brussels, 13 December 2017

A new online register, launched on Tuesday 12 December, will make it easier to find and track EU decisions taken in the form of delegated acts.

To help the public and interested parties to follow this part of the EU decision-making process, a new common online register is being launched by the European Parliament, the Council and the European Commission, so that anyone can easily search and find delegated acts linked to a certain topic or piece of legislation.

European Commission First Vice-President Frans Timmermans said: “We are delivering again on the Commission’s Better Regulation Agenda and on our joint commitment with Parliament and Council to better law-making for Europe’s citizens. By launching this new online register, we are making the EU more transparent and opening up the windows on the process for adopting technical rules to implement our policies.”

President of the European Parliament Antonio Tajani said: “The register will enable citizens to follow the decision-making process on delegated acts, which often seem technical, but can be politically sensitive as well. It is an answer to the Parliament’s long-standing demand to bring EU decision-making closer to citizens and thus make the EU institutions and EU law more transparent.”

Deputy Minister for EU Affairs, Matti Maasikas, on behalf of the Estonian Presidency of the Council said: “The EU decision-making process must become more accessible for citizens. I am glad that the new register will make it easier for everyone to follow how delegated acts are adopted. This is in line with our aim to bring more transparency into the work of the EU institutions.”

The new Interinstitutional Register of Delegated Acts offers a complete overview of the lifecycle of this process. It allows users to search and follow the development of delegated acts from the planning stage conducted by the European Commission, up until the final publication in the Official Journal. The register also illustrates the various steps taken by the European Parliament and the Council as well as the work of Commission expert groups involved in the preparation of delegated acts. The Register increases transparency of the decision-making process as it offers a one-stop-shop for delegated acts where all relevant information can be easily found. It also allows users to subscribe and receive notifications about the development of specific delegated acts which they are interested in.

Delegated acts are used to supplement or amend EU laws. They are most common in the areas of economy, agriculture, environment and public health, the single market and trade. They are a form of secondary legislation which is used, for example, to update technical requirements in legislation. Parliament and the Council empower the Commission to draft delegated acts, which are then submitted to them. Parliament and Council are able to reject draft delegated acts.

Background
On 15 March 2016, the three EU Institutions agreed on an Interinstitutional Agreement (IIA) on Better Law-Making, based on a European Commission proposal, presented in the May 2015 Better Regulation Agenda. This Interinstitutional Agreement set out changes across the full policy-making cycle, from consultations and impact assessment to adoption, implementation and evaluation of EU legislation. Under the Interinstitutional Agreement, the three Institutions committed to set up, at the latest by the end of 2017, a joint functional register of delegated acts, providing information in a well-structured and user-friendly way, in order to enhance transparency, facilitate planning and enable traceability of all the different stages in the lifecycle of a delegated act. Today’s launch of the register delivers on this commitment.

For more information

NB It looks as if it is only possible to search in English, even when the search interface is in another language (like Dutch).

Source:

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa | Een reactie plaatsen

Landenlijst FATF aangepast

Uit het verslag van de laatste FATF vergadering blijkt dat er wijziging is opgetreden in de FATF landenlijst.
Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fatsoenlijke database waar dit soort informatie in staat? De Nederlandse overheid scheept de ondernemende burger af, “doen jullie het maar zelf“.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

NOvA: jortkelderiaanse taalgebruik en reclame voor Suikerberg

Brrr, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) blijft maar spreken over ‘hoe het heurt‘, een jortkelderiaans taalgebruik dat niet in deze tijd thuis hoort (evenmin als noblesse oblige).

Nog erger maakt de NOvA het door in het aan de advocaten gerichte nieuwsbericht van 15 december een fotoserie over een bijeenkomst van 7 december jl. over de gedragsregels voor de advocatuur aan te kondigen, die blijkt te zijn geplaatst op een internetpagina van het grootste marketingbedrijf van de aardbol, Facebook. De NOvA leent zich voor het door dat bedrijf maken van reclame voor hun dienst, diefstal van persoonsgegevens ten behoeve van hun klanten.

Zo hoort het niet,
waarde confrères en collega’s!


NB 1 Ik kan wel op “niet nu” klikken maar de Suikerbergboefjes blijven naggen.

NB 2 En uiteraard word ik sowieso getrackt door Facebook, ook al ben ik geen abonnee van hun ‘dienst’ en ontbreekt mijn toestemming. Jammer dat ik geen boete van EUR 1.000.000 bij ze kan incasseren.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , | Een reactie plaatsen

Journalistiek terug naar de oorsprong | nepnieuwsbestrijding

De rijksoverheid kondigde 18 december aan dat er maatregelen worden genomen tegen fake nieuws uit het buitenland en de minister van buitenlandse zaken schreef er een brief over. Mij lijkt dat dit onvoldoende is. Nepnieuws komt niet alleen uit het buitenland. Wat goed zou zijn, is dat de klassieke media (zoals de publieke omroepen) hun taak wat meer serieus gaan nemen en zich niet meer lenen voor fake nieuws en inhoudsloze marketing activiteiten.

Zo vraag ik me af waarom de NOS onlangs zo uitgebreid aandacht besteedde aan twee politieke ‘bewegingen’ die het nodig vonden om bij een gebedshuis op smakeloze wijze  politieke marketing te bedrijven.

Flauwekul is nauwelijks te onderscheiden van echt nieuws, dus daar ligt een rol voor de klassieke media. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen bij het correct informeren van ondernemers en burgers, ook over verschillende opvattingen en meningen.

Misschien moet de overheid de klassieke media maar eens een steuntje in de rug geven, zodat hun afhankelijkheid van sensatienieuws afneemt.

NB Wat onverlet laat dat ik vind dat er een media-rechter moet komen.

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen