Wwft vindplaatsen

Nederlandse ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten houden (dat zijn er vele), krijgen te maken met de navolgende regelgeving.


[I] Huidige Nederlandse regelgeving

 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldend vanaf 11 augustus 2016 tot en met heden.
 • Uitvoeringsbesluit geldend van 27-09-2016 tot en met heden.
 • Uitvoeringsregeling geldend van 01-02-2015 tot en met heden.
 • Overheidsinformatie over de Wwft is verspreid en veelal verouderd. De informatie is onder meer te vinden bij de toezichthouders (BFT, DNB, AFM, Bureau Wwft belastingdienst), bij FIU-Nederland (meldpunt voor ongebruikelijke transacties) en bij diverse andere overheidsinstellingen (zoals AMLC, FEC). Verder geven sommige beroepsorganisaties (zoals NOvA, KNB, NBA) Wwft-informatie.

[II] Toekomstige Nederlandse regelgeving

[1] Wijziging van de Wwft c.a.

 • Wwft: de witwasbestrijdingsregels blijven staan in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zoals gewijzigd door het voorstel voor Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4), dat momenteel bij de eerste kamer in behandeling is, zie voor de kamerstukken dossier overheid.nldossier eerste kamer. Het bij de eerste kamer ingediende wetsvoorstel dat naar verwachting binnenkort wordt aangenomen, is hier te vinden. Zeer opmerkelijk aan dit wetsvoorstel is dat de definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ en ‘politiek prominente persoon’ niet in het voorstel staan.
 • Uitvoeringsbesluit: het op de Wwft gebaseerde uitvoeringsbesluit wordt gewijzigd, onder meer worden daar in de definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) en ‘politiek prominente persoon’  (PEP) opgenomen. Het nieuwe besluit heet Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Het ontwerp is toegezonden aan de eerste en tweede kamer en is hier (pdf) is te vinden (9 april 2018). Er is een internetconsultatie gehouden over een voorontwerp, waarna het voorontwerp ingrijpend is gewijzigd.
 • Nederlandse risicoanalyse (NRA): AMLD4 verplicht de Nederlandse overheid tot het maken van een nationale risicoanalyse, waarbij rekening moet worden gehouden met de Europese risicoanalyse, zie hierna.  NRA witwassen door het WODC: overzichtspaginasamenvatting NLvolledige tekst. NRA terrorismefinanciering door het WODC: overzichtspaginasamenvatting NLvolledige tekst. Zie over deze nationale risk assessment dit bericht.

In het parlementaire dossier 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering zit ook informatie die voor de Wwft van belang kan zijn, zoals de brief van de regering met reactie op het verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering, al lijkt dit meer iets voor superspecialisten.

[2] Uiteindelijk belanghebbende (ubo) en ubo-register

 • Handelsregisterwet 2007/Wwft: een tweede wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4), dat wijziging aanbrengt in de handelsregisterwet en in enkele artikelen van de Wwft is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is nog steeds niet bij de tweede kamer ingediend. Wel is er een internetconsultatie gehouden over een wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden, waarop 41 openbare reacties zijn ontvangen. De Nederlandse overheid vond in AMLD5 (zie hierna) aanleiding om de indiening van het voorstel op te schuiven, lees de brief van 20 april 2018, die ook op deze site is gepubliceerd.

[III] Aandachtspunten

 • Ubo: oplettendheid inzake het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende‘ is geboden, aangezien de fiscale wetgeving een volledig andere definitie hanteert dan de witwaswet. Zie over het bizarre fenomeen dat bestuurders tot ubo worden gebombardeerd meerdere berichten op dit blog, onder meer 1, 2.
 • Witwassen: degenen die niet van het strafrecht op de hoogte zijn zullen niet altijd goed op de hoogte zijn van de definitie van witwassen, waarin volgens strafrechtspecialisten overkill zit, lees dit bericht met vindplaatsen.

[IV.A] Europese richtlijnen

De Wwft zal worden gebaseerd op de volgende Europese richtlijnen.

AMLD4
De vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4) had door Nederland op 26 juni 2017 in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd moeten zijn. De hierboven genoemde wijzigingswetten zijn op die richtlijn gebaseerd. Zie over AMLD4:

AMLD5
Inmiddels is de wijziging van AMLD4, die ook wel de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD5) wordt genoemd in het Europese staatsblad verschenen. Zie het persbericht van 14 mei 2018 over AMLD5. Zie voor informatie:

Overzichtspagina AML/CFT Europese Commissie
Anti-money laundering and counter terrorist financing, overzicht met verwijzing naar bronnen, onder meer naar de Supranational Risk Assessment Report en de EU list on high risk third countries, zie hierna. Het is een rommelig en onoverzichtelijk gebeuren, kennelijk met een “zoek het zelf maar uit” filosofie.


[IV.B] Andere Europese  bronnen

Op basis van AMLD4 zijn in Europa een aantal documenten tot stand gekomen, waarmee rekening moet worden gehouden bij de naleving van de Wwft:

Bijlagen I tot en met III van AMLD4
Deze moeten door iedere Wwft-plichtige worden toegepast en zijn te raadplegen (NL-versie) in htmlpdf. Het betreft:

 • Bijlage I – Lijst van risicovariabelen
 • Bijlage II – Lijst van factoren en soorten bewijs van potentieel lager risico als bedoeld in artikel 16 AMLD4
 • Bijlage III – Lijst van factoren en soorten bewijs van potentieel hoger risico bedoeld in artikel 18, lid 3 AMLD4

Europese zwarte lijst
De Europese Commissie stelt op basis van AMLD4 een lijst van hoog risico landen vast. Dit betreft landen die een hoog risico op witwassen en/of terrorismefinanciering zouden opleveren. De lijst is in februari 2018 gewijzigd, zo blijkt uit dit bericht. De lijst is hier te vinden, raadpleeg altijd de meest recente versie.

De laatste geconsolideerde versie is van 6 maart 2018 (status 15 juni 2018). Daar stonden op:

I. Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeld:
Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Guyana, Irak, Laos, Syrië, Uganda, Vanuatu, Jemen, Ethiopië, Sri Lanka, Trinidad en Tobago, Tunesië

II. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die besloten hebben technische bijstand te verzoeken voor de uitvoering van een FATF-actieplan:
Iran

III. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die aanhoudende aanzienlijke risico’s op witwassen en terrorismefinanciering vertonen en die herhaaldelijk hebben verzuimd de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken:
Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

Let op: er is ook een lijst van belastingparadijzen, dat is een andere lijst (al staan er mogelijk deels dezelfde landen op).

Europese risico analyse (SNRA)
Er is een Europese risico analyse tot stand gekomen, een zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), die via deze pagina is te vinden. Veel kennis van zaken blijkt er niet uit, want de compete not-for-profit sector zit in het verdachtenbankje.


Tot slot…

[1] De Nederlandse regelgever zorgt er via de wijze waarop AMLD4 wordt geïmplementeerd voor dat iedereen die zich aan de Wwft moet houden de weg compleet kwijt raakt. De burger moet de wet maar kennen, ook de MKB-ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden.

[2] Op het gebied van de informatievoorziening over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering bestaat een volstrekte chaos, als het gaat om de informatie ten behoeve van de grote groep ondernemingen die wettelijke verplichtingen hebben. Tot mijn spijt is noch de Europese, noch de Nederlandse overheid bereid om voor een behoorlijke informatievoorziening, onder meer door middel van een goede database, te zorgen. Daarmee laten zij MKB-ondernemingen in de kou staan.

[3] Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 19 juni 2018.

Advertenties