Wijzigingen Wwft in het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is geen rustig bezit, onder meer vanwege de zeer frequente wijzigingen in deze wet. In het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 zit opnieuw een wijziging van deze wet. Onder meer wordt in de Wwft een aanwijzingsbevoegdheid voor de (overheids)toezichthouder opgenomen.

Hierna volgt de wijzigingstekst:

ARTIKEL XVI
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt gewijzigd als volgt:

a. In subonderdeel 1 wordt «die ingevolge artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 4°, van die wet geregistreerd is» vervangen door: , niet zijnde een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarvoor op grond van artikel 2:11, tweede lid, of artikel 2:16, vierde lid, van die wet geen vergunning tot uitoefening van het bedrijf van bank vereist is.

b. Subonderdeel 2 komt te luiden:

2°. degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van een of meer van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder punt 2, 3, 5, 6, 9, 10 en 12 van Bijlage I van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU 2006, L 177);.

c. In subonderdeel 12, onder e, wordt de zinsnede «onder 11°» vervangen door: onder 23°.

d. Na subonderdeel 24 wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

25°. icbe als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het financieel toezicht;.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «belastingadviseurs als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 11°, en de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 13°» vervangen door: de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 13°, en belastingadviseurs als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 23°.

B
Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het zevende lid, wordt na «Het eerste tot en met zesde lid» ingevoegd: en het achtste lid.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

12. Voor de toepassing van het tweede lid wordt, indien de in het eerste lid bedoelde verplichting rust op een tussenpersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 14°, onder cliënt mede verstaan: de wederpartij van de cliënt bij de door bemiddeling van de tussenpersoon tot stand gebrachte en gesloten overeenkomst inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

B0a
In artikel 4, eerste lid, wordt «artikel 3, derde lid, onderdeel b» vervangen door: artikel 3, vijfde lid, onderdeel b.

Ba
Artikel 5, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

1. In subonderdeel 2 wordt «met zetel in Nederland» vervangen door: waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren is verleend.

2. In subonderdeel 4 wordt «een instelling als bedoeld onder 2°» vervangen door: een instelling als bedoeld onder 1° of 3°.

Bb
In artikel 7, eerste lid, wordt «derde lid, aanhef en onderdelen a, b en d, en vierde lid» vervangen door: vijfde lid, aanhef en onderdelen a, b en d, en zesde lid.

C
In artikel 22 wordt, onder vernummering van het vijfde tot zesde lid, na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

5. Het eerste lid laat ten aanzien van degene op wie het eerste lid van toepassing is onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.

D
In artikel 23, vierde lid, en vijfde lid, onderdelen 2° en 3°, wordt «artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, 12° en 13°» telkens vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11°, 12°, 13° en 23°.

E

In de artikelen 26 en 27 wordt «de artikelen 2, 3, eerste tot en met derde en zevende lid,» tot en met «34 en 35 van deze wet» telkens vervangen door «de artikelen 2, 2a, eerste en tweede lid, 3, eerste tot en met vijfde, zevende en achtste lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, derde lid, tweede volzin, en vierde lid, 5, eerste, tweede en vierde lid, 6, tweede lid, 7, tweede lid, 8, eerste tot en met vijfde lid, 9, eerste lid, 10, tweede lid, 11, 16, eerste tot en met vierde lid, 17, tweede lid, 23, eerste tot en met derde lid, 32, 33, 34, en 35 en 38, eerste, tweede en vierde lid, van deze wet» en wordt de punt aan het eind van het eerste lid telkens vervangen door: , alsmede ter zake van het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een krachtens artikel 32 gegeven aanwijzing.

F
Artikel 32 komt te luiden:

Artikel 32
Indien een instelling niet voldoet aan haar verplichtingen op grond van de artikelen 2, 2a, eerste en tweede lid, 3, eerste tot en met vijfde, zevende en achtste lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, derde lid, tweede volzin, en vierde lid, 5, eerste, tweede en vierde lid, 6, tweede lid, 7, tweede lid, 8, eerste tot en met vijfde lid, 9, eerste lid, 10, tweede lid, 11, 16, eerste tot en met vierde lid, 17, tweede lid, 23, eerste tot en met derde lid, 32, 33, 34, 35 en 38, eerste, tweede en vierde lid, van deze wet, artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2006/1781 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (PbEU 2010, L 345) en het bepaalde in Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Europese Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU 2010, L 302), kan de op grond van artikel 24, eerste lid, aangewezen persoon door middel van het geven van een aanwijzing de instelling verplichten binnen een door de op grond van artikel 24, eerste lid, aangewezen persoon gestelde termijn een bepaalde gedragslijn te volgen.

Zie voor eerdere berichten over de Wwft de berichten met de tag “Wwft” (helaas kan ik momenteel geen tags toekennen) en de rubriek Fraude, witwasbestrijding, Wwft.

Aanvulling 8 november 2013
De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten heeft advies uitgebracht over het voorstel, te vinden via de site van de KNB. Zie voor de reactie in de consultatie deze pdf.

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s