Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 wijzigt Wet toezicht trustkantoren

Op 24 mei 2011 heeft het Ministerie van Financiën het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2012 gepubliceerd. In dat voorstel worden diverse belangrijke wijzigingen voorgesteld inzake de Wet toezicht trustkantoren, waarvan er hierna enkele worden genoemd.

Nieuw is de definitie van de “uiteindelijk belanghebbende”. Volgens het voorstel is dit de natuurlijke persoon die

1°. een belang houdt van 25 procent of meer van het kapitaalbelang van een doelvennootschap;
2°. 25 procent of meer van de stemrechten van de algemene vergadering van een doelvennootschap kan uitoefenen;
3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een doelvennootschap;
4°. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een doelvennootschap is; of
5°. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een doelvennootschap;

tenzij de doelvennootschap een vennootschap is die is onderworpen aan openbaarmakingvereisten als bedoeld in richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) of aan voorschriften van een internationale organisatie die gelijkwaardig zijn aan die richtlijn.

Deze definitie sluit aan bij de in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gehanteerde definitie.

Als het voorstel wordt gevolgd komt artikel 2 als volgt te luiden:

1. Het is verboden zonder vergunning van de toezichthouder vanuit een vestiging in Nederland als trustkantoor werkzaam te zijn.
2. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden zonder vergunning van de toezichthouder als trustkantoor werkzaam te zijn door middel van het verrichten van diensten naar Nederland.
3. Het is verboden werkzaamheden te verrichten gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor met zetel in een niet-aangewezen staat dat niet beschikt over een vergunning als bedoeld in het tweede lid.
4. Het eerste lid, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op:
a. de toezichthouder;
b. een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
c. een rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon die beroeps- of bedrijfsmatig opdrachten van tijdelijke aard die betrekking hebben op management- en organisatievraagstukken, met daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, uitvoert of doet uitvoeren, voor zover deze de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1º, verleent.
5. Het tweede lid is niet van toepassing op trustkantoren met zetel in een door Onze Minister aan te wijzen staat waar toezicht op het verlenen van trustdiensten wordt uitgeoefend dat in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die deze wet beoogt te beschermen.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het aanwijzen van staten.
7. Het besluit tot aanwijzing kan door Onze Minister worden ingetrokken.
8. Een besluit tot aanwijzing van een staat als bedoeld in het derde lid of de intrekking daarvan wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Er wordt een nieuw hoofdstuk 7a geïntroduceerd inzake de aanwijzing illegaal trustkantoor en aanstelling curator. Het is voor trustkantoren aan te bevelen dit voorstel met aandacht te volgen. Ook de memorie van toelichting, het nader rapport en het Advies Raad van State zijn interessant leesvoer.

Er ligt nog een ander wetsvoorstel met consequenties voor de Wet toezicht trustkantoren. Artikel VIII van dit voorstel wijzigt de definitie van het begrip trustkantoor en “dienst” (door een trustkantoor).

Advertenties

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Capelle aan den IJssel (Rotterdam), telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.wordpress.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s