Wetsvoorstel accountantsorganisaties wijzigt ook BW2

Zie over de wijzigingen in boek 2 BW als gevolg van het wetsvoorstel over accountantsorganisaties mijn signalering op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Gaan grote bedrijven binnen zestig dagen betalen?

Al lang is aan de orde dat grote bedrijven lange betalingstermijnen bij kleine(re) bedrijven afdwingen, zie onder meer mijn bericht uit 2014.

Inmiddels is er een nieuw initiatief, dat heeft geleid tot een wetsvoorstel dat door de tweede kamer is aangenomen. Op grond van het voorstel wordt aan artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek een nieuw lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking van lid 5 kunnen partijen geen uiterste dag van betaling overeenkomen van meer dan zestig dagen indien de schuldenaar een rechtspersoon is die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 van Boek 2, en de schuldeiser een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon, die gedurende die periode aan ten minste twee van die vereisten heeft voldaan. Een beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin is nietig.

Het komt er op neer dat lange betalingstermijnen nietig zijn als degene die ze bedingt groot is in de zin van het jaarrekeningenrecht en haar wederpartij klein of middelgroot is.

Hoewel positief is dat aan dit onderwerp aandacht wordt besteed, vraag ik me af of hiermee het beoogde doel wordt bereikt, omdat er wel actie van de kleine en middelgrote ondernemingen wordt verwacht. Die actie kan er toe leiden dat de commerciële relatie wordt beëindigd.

Meer informatie:

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Handelsrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

#dtv Waarom wil Europa de statutair bestuurder tot uiteindelijk belanghebbende bombarderen?

Eerder schreef ik over de statutair bestuurder, die door Europa tot uiteindelijk belanghebbende (ubo) wordt gebombardeerd ook al heeft hij/zij geen financieel belang. Via Twitter heb ik een reactie gevraag aan een van de bedenkers van het ubo-register, mevrouw Sargentini.

Leuk dat koorden worden aangetrokken, maar waarom dan? Maar ook daar krijg ik geen antwoord op:

Over welke enorme uitweg heeft ze het dan?

Ik begrijp er helemaal niets van.
Aan de kwalificatie ‘ubo’ zit van alles vast, het is meer dan in een register staan (want dat staat een statutair bestuurder toch al). Met de ‘ubo’ kwalificatie van statutair bestuurders zonder financieel belang worden zowel de bestuurders als de ondernemingen die de antiwitwaswetgeving moeten naleven met extra bureaucratie opgezadeld. Dat is alleen te rechtvaardigen als daar goede inhoudelijke redenen voor zijn.

Wie weet meer?
Is er een lezer die weet waarom statutair bestuurders ubo moeten worden gemaakt? Ik ben benieuwd!

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Europa, Ubo-register | Tags: , , | 2 reacties

Onderzoek Nationale ombudsman naar MijnOverheid en digitale overheidspostbus Berichtenbox

De Nationale Ombudsman laat in het bericht “Onderzoek Nationale ombudsman naar MijnOverheid en digitale overheidspostbus Berichtenbox” weten dat het de digitale communicatie door de overheid met de burger gaat onderzoeken. In het bericht van 14 februari 2017 schrijft de Ombudsman:

Voor veel mensen is MijnOverheid.nl met de digitale overheidspostbus Berichtenbox een uitkomst, maar niet iedereen kan of wil hier gebruik van maken. Ook mensen die met een computer overweg kunnen, lopen toch tegen problemen aan. Zo lopen mensen het risico dat ze belangrijke informatie en voorzieningen missen. De Nationale ombudsman start een onderzoek waarin hij vanuit het perspectief van de gebruiker kijkt welke knelpunten er zijn bij het gebruik van de Berichtenbox en of daar ruimte voor verbetering is.
Met het onderzoek wil de Nationale ombudsman inzicht krijgen in de vraag of het voor burgers goed te begrijpen is wat de Berichtenbox inhoudt en wat er van hen wordt verwacht.

De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten over MijnOverheid.nl en de Berichtenbox. Mensen voelen zich bijvoorbeeld overvallen als blijkt dat ze post in de Berichtenbox hebben ontvangen, wisten niet dat ze die post op die manier zouden krijgen of krijgen digitaal bericht van instanties waarvan ze dat helemaal niet hadden aangegeven. Ook is het mensen vaak niet duidelijk of zij daarnaast ook nog geïnformeerd worden per post.

Van Zutphen: “MijnOverheid.nl is in ontwikkeling en mensen moeten er nog aan wennen. Het perspectief van de burger moet leidend zijn als het gaat om digitalisering van de overheid. Niet vanuit een systeem denken maar als startpunt de burger nemen. Een mens leeft, een systeem niet. Digitalisering is niet te stoppen, maar dan wel te allen tijde met het vizier op de burger. Hou er rekening mee dat nooit iédereen mee zal kunnen doen. Er moet ruimte blijven voor maatwerk, herstel en coulance, ook moet de overheid open blijven staan voor alternatieve kanalen”.

Omroep MAX- programma Meldpunt! verzamelt de komende tijd klachten en signalen. Deze input neemt de Nationale ombudsman mee in het onderzoek. Het rapport verschijnt naar verwachting voor de zomer.

Een daarmee samenhangende vraag is of de Nederlandse overheid de burger wel tot digitale communicatie mag dwingen, als de overheidssystemen niet veilig zijn.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het bizarre integriteitsrecht | de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende (Wwft)

Terwijl we nog in afwachting zijn van de definitieve versie van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, verschijnen er berichten waaruit blijkt welke bizarre vormen de witwasbestrijding heeft aangenomen.

In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), waaraan een groot aantal Wwft-plichtigen zich moeten houden, zoals verzekeraars, makelaars, garagebedrijven, banken en accountants.

In een artikel van 8 februari jl. dat ik tegenkwam las ik bijzondere dingen:

  • Volgens de auteurs moet iedere onderneming ten minste één ubo hebben. Ik vraag me dan af of dat zo is en zo ja waarom. Het is vreemd om iemand als ubo aan te merken zonder financieel belang. Tot nu toe heb ik in Europese bronnen geen toelichting kunnen vinden.
  • Als er onder de huidige Wwft geen ubo is, moet er volgens de auteurs van het artikel ten minste één worden aangewezen. De auteurs van het artikel adviseren de voorzitter of een lid van de raad van bestuur in te schrijven als ubo. Waarom dat moet, wordt niet uitgelegd (de raad van bestuur is al in het handelsregister ingeschreven en heeft niet altijd aandelen of certificaten in het bedrijf).
  • De auteurs adviseren ondernemingen – vanwege alle informatie die gevraagd wordt door Wwft-plichtigen – om een informatieset te maken met onder meer originele uittreksels uit het handelsregister en gecertificeerde kopieën van het paspoort van zowel de ubo als de voorzitter van de raad van bestuur. Ook dat is bijzonder: als er een ubo is, is de voorzitter van de raad van bestuur dat niet. De vertegenwoordiger van een rechtspersoon moet wel geïdentificeerd worden, maar zijn identiteitsbewijs mag op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet worden opgeslagen.

Al ik eerder kwam ik tegen dat er juristen zijn die denken dat een rechtspersoon zonder ubo niet mogelijk is. Naar aanleiding daarvan heb ik tijdens de Wwft-consultatie vragen gesteld met betrekking tot stichtingen, zie dit bericht.

Het is een vreemde zaak dat statutair bestuurders bij gebrek aan beter tot ubo worden gebombardeerd. Het is hoog tijd dat de Europese en Nederlandse wetgever aan het volk gaan uitleggen wat daar de reden voor is en waar dat goed voor is.

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | 2 reacties

Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum

Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Belangrijke rol speelcasino’s bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving

Uit het door de tweede kamer aangenomen wetsvoorstel inzake speelcasino’s blijkt dat de exploitanten van deze casino’s een belangrijke rol gaan spelen bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving.

Naleving Wwft en Sw

Zo kan een vergunningaanvraag worden afgewezen als onvoldoende is gewaarborgd dat het speelcasino overeenkomstig de bij of krachtens de Wet op de kansspelen (Wk), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) gestelde voorschriften zal worden georganiseerd. Ook is afwijzing mogelijk als onvoldoende is gewaarborgd dat het toezicht op de naleving en de handhaving van Wk, Wwft en Sw doelmatig en doeltreffend kan worden uitgeoefend.

De organisatorische eisen aan exploitanten zijn geïnspireerd door het financiële toezichtrecht. Zo vermeldt de wettekst dat de exploitant zijn bedrijfsvoering zodanig inricht dat een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino, alsmede het toezicht op naleving van de bij of krachtens Wk, Wwft en Sw  gestelde voorschriften en de handhaving daarvan, zijn gewaarborgd.

Personentoetsing

Net als bij financiële ondernemingen vindt personentoetsing plaats.

Het wetsvoorstel eist dat de betrouwbaarheid van de houder van de vergunning (exploitant), van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen en van zijn uiteindelijke belanghebbende buiten twijfel staat. De exploitant voert een adequaat beleid dat strekt tot waarborging van de betrouwbaarheid van leidinggevenden, van personen op sleutelposities en van personen die bij het organiseren van een speelcasino met spelers in aanraking komen.

Het voorstel bevat ook deskundigheidseisen: het beleid van de exploitant wordt bepaald door personen die deskundig zijn in verband met de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van een speelcasino. De exploitant draagt zorg voor passende deskundigheid van de leidinggevenden, van de personen op sleutelposities en van de personen die bij het organiseren van een speelcasino met spelers in aanraking komen.

Geconcludeerd kan worden dat Wet op de kansspelen gelijksoortige karaktertrekken heeft gekregen als wij al uit het financiële recht kennen. Gelukkig is er niet voor gekozen om de Wk in de Wet op het financieel toezicht te integreren.

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

“Maatschappij niet klaar voor digitale samenleving” – Rathenau Instituut over ondoordachte digitalisering

Onder de titel “Maatschappij niet klaar voor digitale samenleving” verscheen een artikel op de site van het Rathenau Instituut over hun nieuwste rapport.

Introductie:

De overheid, het bedrijfsleven en de maatschappelijke spelers zijn onvoldoende toegerust om onze fundamentele rechten te beschermen. Dat blijkt uit het rapport ‘Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving‘ van het Rathenau Instituut. Volgens de onderzoekers hebben we onze app’s, onze software en onze technologie wel regelmatig opgewaardeerd, maar zijn we vergeten om de maatschappij te updaten.

Het Rathenau Instituut stelt de volgende vijf acties voor waarmee politici, beleidsmakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de digitale samenleving verantwoord kunnen opwaarderen:

  • Ten eerste zou de rol en de positie van toezichthouders moeten worden versterkt.
  • Ten tweede moet er een digitaliseringsakkoord komen waarin bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties hun commitment en verantwoordelijkheden vastleggen voor het beschermen van publieke waarden.
  • Ten derde moet er een nationale dialoog georganiseerd worden over digitalisering en publieke waarden.
  • Ten vierde moet er een overkoepelende kabinetsvisie worden opgesteld over de betekenis van digitalisering en het borgen van grondrechten en mensenrechten.
  • Ten vijfde moet er een periodieke discussie zijn in de Eerste en Tweede Kamer over de governance van digitaliseringsvraagstukken.

Het rapport lijkt interessant in het licht van de ondoordachte activiteiten van overheid en particuliere sector om processen te digitaliseren en kunstmatige intelligentie in te zetten.

Meer informatie:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wondere wereld van het witwassen | de evolutie van de witwasdefinitie en dubbele strafbaarheid

Strafrechtadvocaten hebben het druk met witwassen want bij zeer veel strafzaken wordt witwassen tenlastegelegd.
Bedrijven krijgen eveneens met de gewijzigde strafrechtelijke witwasdefinitie te maken, want op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten vele soorten bedrijven ‘ongebruikelijke transacties’ melden, dat zijn transacties waarvan het bedrijf kan vermoeden dat het met witwassen of terrorismefinanciering te maken heeft.

Degene die zich in de betekenis van witwassen wil verdiepen raad ik aan het artikel van Geertsma en Hof te lezen. Daarin wordt de historie van de witwasbepalingen in het Nederlandse strafrecht behandeld. Zij besluiten met het volgende:

Met de invoering van de nieuwe wet volgt, in precies dezelfde casus, een veroordeling voor eenvoudig witwassen waarbij het banktegoed en het contante geldbedrag naar de justitiekas vloeien. De opmerking van de annotator bij het arrest van de HR uit 2010 ‘’dat de dubbele strafbaarheid te dwaas voorkomt om aannemelijk te zijn’’ wordt in 2016 ingehaald door de realiteit waarin de effectieve opsporing en bestrijding van witwassen hoog op de (Europese) wetgevingsagenda staat.

Meer informatie:


Aanvulling 8 februari 2017
Ook Patrick van der Meij schreef over de witwashobby van de wetgever, onder de titel “De witwaswedloop” verscheen zijn artikel in Mr.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

INGO Conference: Recommendation on ‘Surveillance of lawyers: the need for standards safeguarding client confidentiality’

According to its latest newsletter of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), the INGO Conference has adopted a resoluton on surveillance of lawyers:

INGO Conference adopts resolution on surveillance of lawyers
On 27 January, the INGO Conference of the Council of Europe adopted with an overwhelming majority the following resolution: Recommendation on ‘Surveillance of lawyers: the need for standards safeguarding client confidentiality’. This resolution was prepared by the CCBE and is in line with its Recommendations on surveillance.
The CCBE enjoys participatory status in the INGO Conference, which is the body representing civil society in the Council of Europe and works to promote participatory democracy.
The Resolution will in due course be submitted to the Council of Europe bodies, including the Committee of Ministers, and to other international or national institutions as well as to the media.

‘INGO’s’ are International Non-Governmental Organisations. The Council of Europe has a page regarding INGO’s, where it explains the Council’s relations with NGO’s.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen