Als banken persoonsgegevens gaan delen | PSD2

Charlotte Meindersma schreef een nuttig artikel “Iets met banken en privacy” over de gevolgen van de nieuwe Europese banken regels, bekend onder de afkorting ‘PSD2’. Ze heeft gelijk als ze zegt dat de gebruiker in theorie de regie heeft, deze moet in vrijheid toestemming geven.

Dat neemt mijn zorg niet weg dat mensen de facto gedwongen zullen worden om die toestemming te geven, om een voordeel te krijgen of zelfs om de dienst te krijgen. Mij lijkt dat er regelgeving moet komen die er voor zorgt dat het type verleidingssystemen die nu worden gehanteerd door de internetgiganten niet worden toegestaan, als het gaat om het delen door banken van persoonsgegevens met zogenaamde toestemming.

Dergelijke verleidingssystemen horen ook niet thuis bij andere essentiële diensten, zoals verzekeringen. Voorbeeld: ik vind dat autoverzekeraars alleen korting mogen aanbieden in ruil voor plaatsing van een surveillance kastje in de auto, als de bestuurder een slechte track record heeft op het gebied van veroorzaken van schade en ongelukken.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Adresboekenjatters

Mike Landerbarthold schreef een interessant artikel over de criminele praktijken van adresboekenjatters, bedrijven die door het adresboek van hun gebruikers te downloaden de beschikking krijgen over persoonsgegevens van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven.

Het doet denken aan de praktijken van de social media, die hetzelfde doen en in het verleden ongevraagd mensen uit de adresboeken uitnodigden voor hun dienst.

Let dus goed op met apps en diensten; gebruik bij voorkeur het adresboek niet.

Meer informatie:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AMLD4 | public session of the Economic and Financial Affairs Council

Today is a public session, including video streaming, of the European Economic and Financial Affairs Council. The agenda includes the amendment of the 4th European anti-money laundering directive. The latest draft (Presidency compromise text) is of 25 November 2016.

At this moment the session is on the Anti-tax-avoidance directive 2.

More information:

Video and more > the items on the agenda

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

European AML measures legalising surveillance, regulating civil society | consequences for non-profit organisations

Those fascinated by European measures regarding anti money laundering and combating terrorist financing and the fact that these measures lead to permanent monitoring (surveillance) of all citizens, should read Ben Hayes paper “Counter-terrorism, ‘policy laundering’ and the FATF – legalising surveillance, regulating civil society” (pdf).

On page 9 the summary starts, the title is:

How international rules on countering terrorist-financing are undermining freedom of association: an analysis of the impact of FATF ‘Special Recommendation VIII’ on non-profit organisations

The author criticizes the intransparant way organisations like FATF create rules and systems and the uncritical way these rules are accepted by governments. He writes e.g. on page 11:

The workings of the intergovernmental bodies that developed and implemented these rules are largely shielded from public scrutiny; the ‘international community’ has accepted the rules uncritically while failing to subject the bodies that created them to meaningful scrutiny or democratic control. In turn the exceptional measures they introduced after 9/11 have become the norm. Without urgent reform, the often obtuse nature of a large tranche of international ‘counter-terrorism’ legislation will continue to serve as a pre-text for every day restrictions on the political space in which people exercise their democratic freedom to organise, debate, campaign, protest and attempt to influence those who govern them.

On the website Statewatch the contributors follow developments in the EU regarding the state and civil liberties.

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Naar een minder onoverzichtelijke Wet op het financieel toezicht?

Op 23 november 2016 is een internetconsultatie inzake herziening van de Wet op het financieel toezicht gestart. In het persbericht van 23 november wordt de consultatie als volgt toegelicht:

Start internetconsultatie herziening van de Wet op het financieel toezicht
Vandaag is de internetconsultatie van start gegaan over een mogelijke herziening van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007 is de Wft vaak gewijzigd, zowel ter uitvoering van nationaal beleid als ter implementatie van Europese regels. De omvang en de complexiteit van de wet zijn daardoor sterk toegenomen. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State heeft de minister van Financiën besloten te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.
Het criterium van toegankelijkheid gaat over de mate waarin de gebruiker goede toegang heeft tot relevante regels en inzicht kan verkrijgen in hun inhoud. Het criterium van toekomstbestendigheid gaat over de mate waarin het stelsel van de Wft zich kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen of innovaties op de financiële markten (FinTech) of op het gebied van de Europese regulering van die markten. De verkenning richt zich voornamelijk op de inrichting en vormgeving van de Wft (en daarmee samenhangende regelgeving).

In het consultatiedocument zijn naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden de problemen die verband houden met de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid op thematische wijze beschreven. Daarnaast zijn vijf verschillende opties voor een eventuele herziening opgenomen in het document. Drie daarvan beschrijven alternatieve modellen voor een gehele herziening van het wettelijk stelsel.

Om uiteindelijk een weloverwogen keuze te kunnen maken over een eventuele herziening van de Wft, dient er een goed inzicht en volledig overzicht van alle problemen te zijn. Dit om tot een oplossing te kunnen komen die niet alleen doeltreffend is, maar ook haalbaar en uitvoerbaar. Alle belanghebbenden bij de Wft worden uitgenodigd om op het consultatiedocument te reageren en hun visie te geven.

Consultatiedocument

Het consultatiedocument is een verkenning, met daarin de voorgeschiedenis van de Wft, bespreking van de relatie met aanpalende rechtsgebieden en het Europese recht en een inventarisatie van gesignaleerde problemen.

Het is interessant om te zien dat de meeste Europese landen afzonderlijke sectorale wetten hebben (pagina 27), anders dan in Nederland.

In paragraaf 4.4 van het document worden de verschillende modellen besproken:

Optie 1: geen herziening (“nuloptie”)
Optie 2: wetstechnische en redactionele verbeteringen
Optie 3: verbeteringen binnen het huidige functionele model
Optie 4: invoering van een sectoraal model
Optie 5: invoering van afzonderlijke sectorale wetten

Vragen

Deelnemers aan de consultatie worden uitgenodigd om een aantal vragen te beantwoorden. Verspreid door de tekst zijn dat de volgende vragen:

1. Wat ziet u als de voordelen van de huidige Wft in vergelijking met de oude sectorale wetten?
2. Herkent u de (voor u relevante) problematiek zoals die hierboven is weergegeven? Heeft u nog aanvullingen op of opmerkingen bij de beschreven punten?
3. Indien u een bepaald probleem ervaart, kunt u dan (met een of meer voorbeelden) toelichten waar u in de praktijk precies tegenaan loopt?
4. Zijn er nog andere problemen die relevant zijn voor dit project?
5. Welke problemen hebben voor u bij een herziening van de Wft prioriteit en waarom?
6. Zijn de ontwikkelingen op het gebied van Europees recht en FinTech volgens u juist omschreven?
7. Zijn er nog andere toekomstige ontwikkelingen waar bij de herziening van de Wft rekening mee moet worden gehouden?
8. Op welke wijze moet volgens u rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen?
9. Ziet u naast bovenstaande analyse van de voor- en nadelen van de beschreven opties nog andere voor- of nadelen (zo ja, welke)?
10. Zijn er andere opties die overwogen zouden moeten worden (zo ja, welke)?
11. Welke optie of tussenoptie – al dan niet hierboven beschreven – heeft uw voorkeur? Wat ziet u als de voordelen (en eventuele nadelen) van uw voorkeursoptie? Gelden daarbij voorwaarden voor de wijze waarop de desbetreffende optie wordt uitgevoerd?
12. Welke gevolgen zou een eventuele herziening naar uw verwachting hebben voor uw onderneming/organisatie?
13. Indien uw voorkeur uitgaat naar een herziening: heeft u voorkeur voor gefaseerde invoering van een gewijzigde Wft of nieuw wettelijk kader, of voor invoering ineens (“big bang”)?
14. Deelt u de behoefte aan een kenniscentrum of website zoals hier beschreven?
15. Bent u bereid daarin te investeren of de kosten ervan te helpen dragen?
16. Heeft u ideeën over de aanpak of inrichting van zo’n initiatief?
17. Deelt u de behoefte aan een Engelse vertaling van de Wft en bent u bereid daarvan de kosten te helpen dragen?

De consultatie sluit op 1 maart 2017.

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: | Een reactie plaatsen

Waarstaatjegemeente op het gebied van security en IT?

VNG heeft de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/ gecreëerd. VNG schrijft dat het doel van de site primair is bedoeld om gemeentelijke bestuurders en professionals te informeren:

Op deze website, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, vindt u het dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar uw gemeente staat. U kunt de gegevens vergelijken met andere gemeenten en, indien u dat wenst, gebruiken om meer inzicht te krijgen, voor informatie voor besluitvorming, agenda vorming, verantwoording of onderzoek.
De informatie is openbaar toegankelijk en daardoor ook bereikbaar voor andere geïnteresseerden als inwoners, onderzoekers en de media.

Opvallend is dat digitale security als onderwerp ontbreekt, terwijl gemeenten juist rondom slecht functionerende IT en datalekken regelmatig in het nieuws komen.

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?

Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte.

Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie van het wijzigingsvoorstel. Die zal er snel moeten komen, want de bedoeling is dat een en ander medio volgend jaar in werking treedt.

Uit wat ik tegenkwam maak ik op dat AMLD4 mogelijk ingrijpend wordt gewijzigd.

ECON/LIBE

Als het aan de rapporteurs van de commissies ECON en LIBE van het Europees parlement ligt zal (volgens het conceptrapport van 7 november) onder meer het volgende gebeuren:

  • De doelgroep van AMLD4 (ondernemingen) wordt uitgebreid. Niet alleen handelaren in goederen die contant betaald krijgen moeten onder de richtlijn vallen, ook aanbieders van diensten. Voorts wil men uitgevers en verspreiders van elektronisch geld toevoegen.
  • De vreemde gedachte om “the natural person(s) who hold the position of senior managing official(s)” als ubo te kwalificeren willen deze rapporteurs verlaten. Wel stellen zij voor dat Wwft-plichtige ondernemingen vaststellen wie de “senior managing official” is, die als “senior manager” moet worden geregistreerd. Wat het doel daarvan is word mij uit de tekst niet duidelijk en ook wordt niet duidelijk hoe dit zich verhoudt tot de functie van statutair bestuurder en de registratie daarvan in het handelsregister. De parlementariërs lijken een juridische schijnwereld te willen creëren.
  •  De lidstaten moeten volgens het voorstel zorgen voor wetgeving die er voor zorgt dat nominee directors bekend maken in wiens naam zij bestuurder zijn. De tekst is merkwaardig geformuleerd zodat gewone bestuurders er mogelijk ook last van krijgen.
  • De via het ubo-register openbaar te maken gegevens van de ubo worden in het voorstel uitgebreid naar “the name, the date of birth, the nationality, the country of residence, contact details (without disclosure of a home address), the nature and extent of the beneficial interest held“. Daar zullen criminelen blij mij mee zijn.
  • Ook spannend is dat de rapporteurs het begrip “beneficial owner of real property” introduceren en voorstellen dat de gegevens inzake eigendom van onroerende zaken binnen Europa elektronisch uitgewisseld zullen gaan worden. Dat lijkt me een grote uitdaging voor al die Europese landen die geen (goed) functionerend kadaster hebben. Overigens levert in Nederland het kadaster grote security risico’s op voor de burger, zie het artikel dat hierover in 2015 in het tijdschrift van de Vereniging Eigen Huis verscheen. De toenmalige CBP-voorzitter zegt in dat artikel “Het is voor kwaadwillenden te makkelijk om gegevens van woningbezitters uit het Kadaster te halen. Zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP)“. Sindsdien is er nog niets gebeurd.

Of de ECON/LIBE-voorstellen het gaan halen is de vraag.

Presidency compromise text

Van latere datum is een compromistekst van 14 november 2016, aangeduid als ‘Presidency compromise text‘. De uitbreiding van de doelgroep is daarin beperkt tot “providers engaged in exchange services between virtual currencies and fiat currencies” en “custodian wallet providers“.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige AMLD4 is het voorstel inzake een nieuw artikel 18a over hoog risico situaties. Volgens deze tekst moeten Wwft-plichtige ondernemingen gaan controleren of hun cliënten hun ubo-gegevens wel geregistreerd hebben: “Whenever entering into a new customer relationship with a corporate or other legal entity subject to registration of beneficial ownership information pursuant to paragraph 3, the obliged entities shall collect proof of registration whenever applicable.“.

Verder wordt artikel 31 AMLD4, over de ubo van de trust, aangepast. Er wordt een artikel 32a ingevoegd over elektronische gegevensuitwisseling over bankrekening gegevens. Het staat mij bij dat dit onderwerp ook voorkomt in een andere recent vastgestelde Europese regeling, zodat de vraag is hoe die zich verhoudt met AMLD4.

Tot slot

Op 15 november 2016 is de draft opinion van JURI, de juridische commissie van het Europese Parlement, bekend gemaakt. Ook de JURI tekst bevat tal van wijzigingsvoorstellen. Op 16 november heeft de Committee on Economic and Monetary Affairs amendementen voorgesteld.

Binnenkort zal bekend worden of en hoe AMLD4 ingrijpend wordt aangepast. Al met al is het een gecompliceerde regeling die de ondernemingen die onder de werking van de antiwitwaswetgeving vallen de nodige hoofdbrekens zal opleveren.

Meer informatie:

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | 1 reactie

Referendumbureaucratie

Eerder schreef ik over het fenomeen referendabiliteitsbesluit, dat is ontstaan als gevolg van de referendumwetgeving. Rondom deze wetgeving is ook een subsidiecircus. Op 21 november verscheen het persbericht “Tweede evaluatieverslag Referendumcommissie naar Tweede Kamer“. Op rijksoverheid.nl heb ik het bericht nog niet kunnen vinden, maar het staat wel op de eigen website van de commissie. Het bericht kondigt een evaluatieverslag van de Referendumcommissie aan.

Liefhebbers van de Nederlandse subsidiebureaucratie raad ik het lezen van het persbericht en het evaluatieverslag aan.

Persbericht:

21 november 2016 – 17:00
Tweede evaluatieverslag Referendumcommissie naar Tweede Kamer

De Referendumcommissie heeft haar tweede evaluatieverslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit deel gaat over de afhandeling van de subsidies voor activiteiten rond het Oekraïne-referendum van 6 april.

De Referendumcommissie ziet geen aanleiding de huidige subsidieregeling fundamenteel te veranderen. Zeker niet nu er nog maar ervaring met één referendum is. In het evaluatieverslag kondigt de commissie wel enkele aanpassingen aan om de regeling eenvoudiger te maken en sneller uit te voeren. Daarnaast wil de commissie bij een volgend referendum onderzoek laten doen naar de effectiviteit van de toegekende subsidies.

De Referendumcommissie kondigt onder meer de volgende veranderingen aan:
* Binnen de categorieën vóór, tegen en neutraal verdwijnt de reservering van 20 procent van het subsidiebedrag voor particulieren. Particulieren krijgen dezelfde kans op subsidie als organisaties, tot 20 procent van het beschikbare subsidiebedrag in elke categorie. Dit maakt de regeling eenvoudiger en sneller uit te voeren.
* Voor een volgend referendum komen er informatiebijeenkomsten over de subsidiemogelijkheden, de eisen en de verantwoording achteraf. De commissie verwacht dat dit de kwaliteit van de aanvragen verbetert.
* Om de volgende keer de aanvraag en de voorgenomen activiteit nog beter te kunnen beoordelen, zullen de aanvragers een plan van aanpak moeten opstellen. Ook bij de controle achteraf kan de commissie dan beter toetsen of de activiteiten volgens de verwachtingen zijn uitgevoerd.
* Het louter geven van informatie over het onderwerp van het referendum, is een volgende keer niet meer genoeg.  Ook activiteiten in de categorie ‘neutraal’ moeten het debat over voor- en tegenargumenten stimuleren.
* Bij activiteiten waarbij personeel wordt betaald, geldt volgende keer ook voor extern personeel een maximum tarief van 35 euro per uur. Dat bedrag gold al voor intern personeel.

 

Meer informatie:

Geplaatst in Bestuursrecht, Juridisch diversen | Tags: | Een reactie plaatsen

Mertens, Mulder, Velders en Van Dijk: opstellen kaderwet toezicht taak voor nieuw kabinet

In een artikel voor SC Online bepleiten Ferdinand Mertens, Mindert Mulder, Rob Velders en Paul van Dijk dat een Kaderwet toezicht dient te komen. Zo’n kaderwet kan volgens de auteurs de onafhankelijkheid van de overheidstoezichthouders bevorderen en consistentie brengen in de organisatorische systematiek rondom deze toezichthouders.

Wat mij betreft zou zo’n kaderwet ook de plaats zijn om te regelen dat er een betere rechtsbescherming komt tegen toezichthouders als DNB en AFM, die op dit moment zonder tussenkomst van de onafhankelijke rechter zware sancties kunnen opleggen aan onder toezicht staande ondernemingen. Die ondernemingen verkeren in een sterke afhankelijkheidspositie die het lastig maakt een kritische houding in te nemen.

Meer informatie:

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

“Help, mijn persoonsgegevens zijn gelekt, wat nu?”

Onder deze titel schreef Arnoud Engelfriet een weinig hoopgevend artikeltje voor de slachtoffers van datalekken.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen