“Minister Plasterk blijft de privacybescherming van DigiD maar uitstellen”

Op Motherboard verscheen op 13 oktober jl. het artikel “Minister Plasterk blijft de privacybescherming van DigiD maar uitstellen“, over het eID project, dat het brakke DigiD zou moeten opvolger (op DigiD is zware kritiek van onder meer Rekenkamer en Autoriteit Persoonsgegevens).

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Security tips

In het kader van de maand van de cybersecurity is er het nodige te schrijven over het onderwerp. Er komt steeds meer informatie beschikbaar. Dus is het een goed moment om wat informatiebronnen te vermelden, die zowel over privacy als over security gaan.

Ik beperk me tot informatiebronnen van anderen dan IT-leveranciers.

Voor iedereen

Voor ondernemers en organisaties

Voor particulieren

EDRi tips (Engelstalig)
Inleiding Your privacy, security and freedom online are in danger, 14 september 2016. EDRi is een Europese organisatie waarvan onder andere het Nederlandse Bits of Freedom lid is.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Cybersecurity maand in Europa

De eerder gemelde cybersecurity tips passen goed in het feit dat het Europese cybersecurity maand is. Lees daar over op de speciale site cybersecuritymonth.eu. Met onder meer aanbevelingen, in een wat Vlaams ogend Nederlands.

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

Cybersecurity tips van de Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft cybersecuritytips uitgebracht, waarmee vele andere beroepsbeoefenaren ook hun voordeel kunnen doen. Lees ook de pagina over vertrouwelijke internetcommunicatie.

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Rapport van de Cyber Security Raad “Cyberdreigingen vragen om extra maatregelen”

Het nieuwste cybersecurity rapport komt van de Cyber Security Raad. Onder de titel ‘Nederland digitaal droge voeten‘ is dit rapport uitgebracht met als penvoerder PostNL ceo Herna Verhagen. De subtitel luidt ‘De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cyber security‘.

In het nieuwsbericht van de CSR over het rapport staat:

Cyberdreigingen vragen om extra maatregelen
Nieuwsbericht | 6-10-2016 | 15:30

Nederland loopt voorop in de digitalisering. Dat brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee. Daarentegen vormt cybercriminaliteit een steeds grotere dreiging. Om de kansen te kunnen blijven benutten zijn acties noodzakelijk die de digitale wereld veilig en vertrouwd houden. Dat staat in het adviesrapport dat Herna Verhagen, CEO van PostNL, donderdag 6 oktober overhandigde aan minister-president Mark Rutte en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. Het advies bevat concrete aanbevelingen voor de overheid, bedrijfsleven en mensen thuis.

‘Digitalisering brengt ons land veel economische groei en werkgelegenheid. Cybercriminaliteit bedreigt onze welvaart. Daarom zijn maatregelen en investeringen in de veiligheid op internet noodzakelijk. Het moet net zo vanzelfsprekend zijn om aandacht te hebben voor online dreigingen als voor de beveiliging van je huis. Daarom zijn acties en investeringen in cybersecurity noodzakelijk’, aldus Herna Verhagen.

Derde economische mainport
Nederland heeft een uitstekende digitale infrastructuur en is daarmee één van de meest ICT-intensieve economieën van Europa. De afgelopen 25 jaar kwam ruim een derde van de economische groei voort uit digitale technologie. Naast Schiphol en de Rotterdamse Haven vormt de digitale economie inmiddels de derde mainport van ons land. Dat biedt veel economische kansen en mogelijkheden tot innovatie.
Naast kansen brengt deze digitale infrastructuur ook dreigingen met zich mee op het gebied van criminaliteit, spionage en sabotage. Verschillende rapporten schetsten een zorgelijk beeld. Kwetsbaarheden in ICT-systemen, zoals een tekortschietende beveiliging of verouderde software, vormen de achilleshiel van onze digitale veiligheid. De economische en maatschappelijke impact kan enorm zijn. Het is daarom noodzaak om de cybersecurity in Nederland te versterken. Dat begint met meer aandacht: in de Tweede Kamer, de bestuurskamer en de huiskamer.

Overheid, bestuurskamer, huiskamer
De adviezen uit het rapport gaan over de rol van de overheid, de rol van de private sector, de samenwerking tussen beide én digitale vaardigheden. Een belangrijk advies aan het nieuwe kabinet is de zorg voor een eenduidige politieke aansturing en het benoemen van een hoge functionaris voor cybersecurity. Deze hoge functionaris dient een meerjarig actieprogramma met investeringsagenda op te stellen en uit te voeren. De private sector moet gestimuleerd worden om zaken op orde te hebben en te voldoen aan randvoorwaarden voor cybersecurity. Via de zorgplicht kan de veiligheid van digitale producten en diensten verbeterd worden. Voor private dienstverleners kan een accreditatie- of certificeringssystematiek ontwikkeld worden. ‘Zowel overheid als bedrijfsleven doen er goed aan om jaarlijks 10% van het ICT budget te reserveren voor specifieke cybersecurity maatregelen’, adviseert Verhagen.
Ook investeren in het versterken van de digitale vaardigheden van Nederlandse burgers is essentieel. Dit kan op het gebied van kennisontwikkeling, preventiecampagnes en aandacht geven aan dit thema in basis- en voortgezet onderwijs.

Lees het hele rapport ‘Nederland Digitaal Droge Voeten’ en de reactie van de Cyber Security Raad hiernaast.

Na alle waarschuwingen van de afgelopen tijd, wordt het nu tijd voor ‘geen woorden maar daden’.

Eerdere waarschuwingen gesignaleerd op dit blog zijn onder meer:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Extraterritoriaal werkende Amerikaanse wet JASTA aangenomen

Eerder schreef ik over de lange arm van Uncle Sam en over JASTA. Uit berichten in de pers blijkt dat JASTA inmiddels is aangenomen en dat benadeelden hun messen slijpen.

Het aannemen is een goede aanleiding om aandacht te besteden aan de gevolgen van JASTA voor Nederland.
In dat verband is het nuttig om kennis te nemen van de beantwoording in september jl. van kamervragen van kamerlid Recourt over deze wet.

Antwoorden 19 september jl. op kamervragen 

Vraag 2, 3 en 4
Indien de Justice Against Sponsors of Terrorism Act (Jasta) tot wet verheven zou worden, welke mogelijkheden biedt dat dan voor Amerikaanse burgers om de Nederlandse staat via een Amerikaanse rechter aansprakelijk te stellen voor schade ten gevolge van terrorisme?
Welke mogelijkheden heeft die Amerikaanse burger daartoe nu al en wat voegt deze wet daar aan toe?
Acht u het mogelijk dat met Jasta Amerikaanse burgers de Nederlandse staat aansprakelijk zouden kunnen stellen voor schade die zij hebben ondervonden door een terroristische daad in de Verenigde Staten die voor een deel in Nederland is voorbereid? Zo ja, acht u dit wenselijk en waarom? Zo nee, waarom maakt Jasta dit niet mogelijk?
Hoe verhoudt Jasta zich tot Nederlandse wetgeving, internationale verdragen of internationaal gewoonterecht ten aanzien van staatssoevereiniteit op grond waarvan een rechter uit een andere staat de Nederlandse staat niet kan vervolgen? Tot hoe ver reikt deze staatssoevereiniteit in dit verband op dit moment?

Antwoord 2, 3 en 4
Het wetsvoorstel «Justice Against Sponsors of Terrorism Act «is met name bedoeld om de nabestaanden van de aanslagen op 11 september 2001 in staat te stellen vreemde staten aan te klagen die betrokken zouden zijn bij die aanslagen. Het wetsvoorstel is op 8 september jl. aangenomen door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, nadat het in mei door de Senaat werd aangenomen. Nu ligt het wetsvoorstel ter ondertekening voor aan president Obama.
Het doel van JASTA is het beperken van de reikwijdte van de soevereine immuniteit van vreemde staten. JASTA voorziet in rechtsmacht van Amerikaanse rechters in zaken tegen vreemde staten voor persoonlijk letsel, overlijden of schade toegebracht binnen de VS als gevolg van een onrechtmatige daad, inclusief een terroristische daad, waar dan ook ter wereld begaan door een buitenlandse ambtsdrager. JASTA ziet hiermee op zaken tegen een vreemde staat voor handelingen die toe te rekenen zijn aan die vreemde staat. Het concept stelt aanpassing van de reikwijdte van soevereine immuniteit voor zoals nu vastgelegd in de Foreign Sovereign Immunities Act van 1976 (FSIA).
Het wetsvoorstel staat op gespannen voet met het internationaal recht. In het algemeen geldt dat een staat onder internationaal recht volledige immuniteit geniet van de rechtsmacht van een andere staat voor officiële staatshandelingen. Staten genieten geen immuniteit voor commerciële handelingen.
Of deze wetgeving in strijd zal zijn met internationaal recht hangt af van de wijze waarop zij door de Amerikaanse rechter geïnterpreteerd en toegepast zal worden. Naar aanleiding van discussie over de reikwijdte van JASTA tijdens de behandeling in de Senaat is een bevoegdheid tot interventie toegekend aan de Attorney General en de Secretary of State. Het is echter op dit moment niet te voorspellen op welke manier deze bevoegdheden ingevuld zullen worden, wat voor invloed zij zullen hebben op eventuele juridische procedures tegen een vreemde Staat op grond van JASTA, en of zij strijd met internationaal recht zullen kunnen voorkomen.
De huidige Amerikaanse administratie is geen voorstander van JASTA. Tijdens een hoorzitting voor de Judiciary Committee op 14 juli jl., verwoordde Anne Patterson, Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, de bezwaren die bestaan tegen JASTA, ook bij de bondgenoten van de VS. Mocht president Obama zijn veto uitspreken over het wetsvoorstel, dan kan het Congres het veto alleen terugdraaien met een twee derde meerderheid.

Vraag 5
Wat is, meer specifiek, de stand van zaken met betrekking tot de United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property en hoe verhoudt deze VN-conventie zich tot Jasta?

Antwoord 5
De goedkeuringswet is momenteel in ambtelijke voorbereiding. Dit verdrag, dat grotendeels het gewoonterecht weergeeft, bevestigt de regel dat Staten immuniteit van de rechtsmacht van andere Staten toekomt voor officiële staatshandelingen en niet voor commerciële handelingen. De VS is overigens geen partij bij dit verdrag. Voor het overige zie de beantwoording van vraag 2, 3 en 4.

Vraag 6
Kent Nederland wetgeving op grond waarvan een Nederlandse burger via de Nederlandse rechter de Amerikaanse staat kan vervolgen voor de verantwoordelijkheid voor schade ten gevolge van terrorisme? Zo ja, welke wetgeving betreft dit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6
Schade door terrorisme zou naar Nederlands recht een vordering uit onrechtmatige daad zijn (artikel 6:162 BW) tegen degene die voor dat terrorisme verantwoordelijk is en aan wie dat terrorisme kan worden toegerekend. Betreft het een vordering tegen een vreemde staat, dan kan die vreemde staat een beroep doen op immuniteit. Dit volgt uit artikel 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 13a van de Wet algemene bepalingen. Op grond van die bepalingen wordt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter beperkt door de uitzonderingen erkend in het volkenrecht. Welke uitzonderingen dit zijn, wordt bepaald door de interpretatie van de Nederlandse rechter van het internationaal recht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een officiële staatshandeling, dat wil zeggen, handelen in de uitoefening van overheidsmacht (acta iure imperii) en privaatrechtelijk handelen waarmee de staat zich op voet van gelijkheid met het individu heeft geplaatst (acta iure gestionis). Alleen voor de acta iure imperii heeft een vreemde staat immuniteit. Bij de nadere invulling van die handelingen kijkt de Hoge Raad primair naar de aard van de handeling en laat hij zich mede leiden door het VN-Verdrag van 2 december 2004 inzake Jurisdictional Immunities of States and Their Property, Doc. A/59/508 inzake immuniteit, ook al is dit nog niet door Nederland geratificeerd (vgl. HR 11 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI6317). In dat VN-verdrag zijn onder meer commerciële transacties van staatsimmuniteit uitgesloten.
Of voor schade door terrorisme in Nederland een vordering tegen een vreemde staat kan worden ingesteld, zal dus mede afhangen van de aard van de handeling. Voor zover het gaat om typische uitoefening van overheidsmacht door een vreemde staat, zoals de in het artikel in de Volkskrant van 20 juni 2016 genoemde douanecontroles waarbij een persoon erdoor glipt die later een aanslag pleegt, zal een beroep op immuniteit van de vreemde staat steeds worden gehonoreerd.

Vraag 7
Deelt u de mening dat het niet wenselijk is dat een Amerikaanse burger via een Amerikaanse rechter de mogelijkheid krijgt om de Nederlandse staat voor schade aan te spreken voor terroristische misdrijven in de VS gepleegd? Zo ja, wat kunt u doen om te voorkomen dat dat het geval wordt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7
Nederland is van mening dat in het algemeen geldt dat een staat onder internationaal recht volledige immuniteit geniet van de rechtsmacht van een andere staat voor officiële staatshandelingen.
Op dit moment is niet te voorspellen wat de uitkomsten van het nationale wetgevingsproces ten aanzien van JASTA in de Verenigde Staten zouden kunnen zijn. Het is goed gebruik om niet op de uitkomsten van dergelijke interne processen in derde staten vooruit te lopen.
Nederland heeft evenwel de zorgen ten aanzien van JASTA kenbaar gemaakt aan de Amerikaanse regering, samen met andere EU-lidstaten. Nederland blijft het verdere wetgevingsproces nauw volgen en zal indien nodig, in EU-verband of bilateraal, de kwestie blijven opbrengen bij de Amerikaanse regering.

Nieuwe vragen 3 oktober 2016

Inmiddels heeft kamerlid Recourt op 3 oktober jl. nieuwe vragen gesteld:

Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het Amerikaanse congres het veto van president Obama heeft overruled (ingezonden 3 oktober 2016).

Vraag 1
Kent u de berichten «Bloedneus voor Obama» [1] , «Congress Votes to Override Obama Veto on 9/11 Victims Bill» [2] en herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere Kamervragen over dit onderwerp (Antwoord ontvangen 19 september 2016)? [3]

Vraag 2
Bent u nog steeds van mening dat een staat onder internationaal recht volledige immuniteit geniet van de rechtsmacht van een andere staat voor officiële staatshandelingen? Zo nee, waarom niet meer?

Vraag 3
Deelt u de mening dat de «Justice Against Sponsors of Terrorism Act» (JASTA) kan leiden tot het aansprakelijk stellen van de Nederlandse staat voor schade die Amerikaanse burgers hebben ondervonden door een terroristische daad in de Verenigde Staten voor zover die aanslag voor een deel in Nederland is voorbereid? Zo ja, deelt u de mening dat dit een onwenselijke inmenging in de soevereiniteit van Nederland is en een inbreuk maakt op de in het internationale recht geldende immuniteit voor de rechtsmacht van een andere staat voor officiële staatshandelingen en waarom? Zo nee, waarom maakt JASTA dit niet mogelijk?

Vraag 4
Hoe gaat u, nu het wetgevingsproces ten aanzien van JASTA is afgerond, uw zorgen over de mogelijk ongewenste gevolgen voor Nederland van deze wet kenbaar maken aan de Amerikaanse regering?

Vraag 5
Bent u bereid m met uw Europese collega-ministers van Justitie een gezamenlijke strategie te bepalen om de gevolgen van JASTA voor Europa zo gering mogelijk te maken en de Europese zorgen aan de Amerikaanse regering kenbaar te maken? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Noten:

[1] De Telegraaf, 29 september 2016
[2] http://www.nytimes.com/2016/09/29/us/politics/senate-votes-to-override-obama-veto-on-9-11-victims-bill.html?_r=1
[3] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 3560

Motie juli 2016

Op 6 juli 2016 heeft kamerlid Recourt een motie over JASTA ingediend, die is aangenomen:

gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in het kader van de behandeling van de Justice Against Terrorisme Act (JASTA) een hoorzitting organiseert;
overwegende dat met JASTA het handelen van de Nederlandse overheid binnen Nederland tot aansprakelijkheid in de Verenigde Staten kan leiden en daarmee tot astronomisch hoge schadevergoedingen;
overwegende dat JASTA een grote en ongewenste inbreuk is op de Nederlandse soevereiniteit;
spreekt uit dat de inwerkingtreding van JASTA zoals die thans voorligt voor Nederland onwenselijk is;
spreekt tevens uit dat dit standpunt bij voorkeur door het Nederlandse parlement of eventueel namens de Nederlandse regering wordt verwoord bij de hoorzitting die het Huis van Afgevaardigden houdt over JASTA,

Naar aanleiding daarvan deelde de minister van veiligheid in de memorie van antwoord inzake begrotingsbehandelingen eind september jl. mee “Ik zal uw Kamer hierover in het najaar van 2016 nader berichten.

Wordt vervolgd.

Meer informatie:

Parlementaire stukken:

De pers: artikelen over het aannemen van JASTA:

De Saoedies zijn boos:

Overige informatie:

Geplaatst in Europa, Juridisch diversen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Hoe zit het ook alweer met identificatie, kopietje paspoort en BSN

Op dit blog worden de artikelen over BSN en bestrijding identiteitsfraude goed gelezen. Dit is zowel van belang voor de personen die het betreft (de burger) als ondernemingen en organisaties.
Daarom lijkt het me goed om te attenderen op de recent door de Autoriteit Persoonsgegevens bijgewerkte pagina’s over deze onderwerpen.

Identiteitsbewijs

Op de pagina over het identiteitsbewijs worden vaak gestelde vragen beantwoord, zoals vragen van ondernemingen, onder meer:

 • Wat mag ik als werkgever doen met het identiteitsbewijs van mijn werknemers?
 • Mag ik als inlener of aannemer een kopie maken van het identiteitsbewijs van een ingeleende werknemer?
 • Wat mag ik als inlener of aannemer doen met het identiteitsbewijs van ingeleende werknemers van buiten de EER?
 • Mag een winkelier een kopie van een identiteitsbewijs maken als iemand alcohol, films of games wil kopen?

Er zijn ook vragen van burgers, bijvoorbeeld:

 • Wat zijn de risico’s van het kopiëren of scannen van identiteitsbewijzen?
 • Wat kan ik doen als een organisatie een kopie of scan van mijn identiteitsbewijs wil maken?
 • Mag een organisatie een kopie van mijn identiteitsbewijs vragen als ik een inzageverzoek doe?
 • Kan ik mijn persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen?
 • Mag een telecombedrijf een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Zie voor een compleet overzicht plus de antwoorden de pagina over het identiteitsbewijs.

BSN, biometrie

Ook over het gebruik van het BSN heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een informatieve internetpagina. Op een pagina over biometrie beantwoordt de Autoriteit vragen over onder meer de vingerafdruk in het paspoort.

Meer informatie:

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Rapport expertgroep big data en privacy | Licht op de digitale schaduw. Verantwoord innoveren met big data

Gisteren is bekend gemaakt dat een expertgroep big data en privacy een rapport ‘Licht op de digitale schaduw. Verantwoord innoveren met big data‘ heeft uitgebracht.

Over big data wordt veel geschreven. Zo bracht de WRR recent een rapport uit over gebruik van big data door de overheid bij opsporing van criminaliteit en andere vormen van niet-naleving van verplichtingen.

Licht op de digitale schaduw. Verantwoord innoveren met big data

In het rapport wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de inwerkingtreding in mei 2018 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De expertgroep verantwoordelijk voor het onderhavige rapport bestond uit:

 • Jeroen van den Hoven (TBM, TUDelft), voorzitter
 • Rob Dielemans (GoDataDriven)
 • Jitty van Doodewaerd (DDMA)
 • Mireille Hildebrandt (Digital Security, Radboud Universiteit/PI.lab)
 • Geert-Jan Houben (Delft Data Science, TUDelft)
 • Ronald Leenes (TILT, University of Tilburg/PI.lab)
 • Rachel Marbus (NS)
 • David de Nood, (VNO-NCW/MKB)
 • Bart Schermer (eLaw@Leiden, Universiteit Leiden; Considerati)
 • Jeroen Terstegge (VNO-NCW/MKB; Privacy Management Partners)
 • Eric van Tol (Fontys Hogescholen)

De managementsamenvatting van het rapport luidt als volgt:

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van persoonsgegevens bij hun dienstverlening.
Daarmee kunnen slimme, op de persoon en situatie toegesneden diensten worden aangeboden.  Veel van die diensten dragen bij aan verbetering van maatschappelijke activiteiten: veiligheid in het  verkeer, verduurzaming van huishoudens, verbetering van de zorg. Daarnaast maken ze het leven van  consumenten op vele terreinen makkelijker, van de aanschaf van producten tot het vinden van nieuwe  partners. De persoonsgegevens zijn afkomstig van uiteenlopende bronnen. Het grootste deel bestaat  inmiddels uit zogenaamde geobserveerde data, zoals locatiegegevens van een telefoon, data van cookies  op een computer en klikgedrag op een website. De verwerking gebeurt steeds vaker aan de hand van  slimme algoritmen die patronen uit de data afeiden en getraind kunnen worden om verbanden te  vinden die anders verborgen blijven. Het is vooral dit geavanceerde en geautomatiseerde gebruik van  data dat de kracht van het gebruik van big data vormt.

De verwerking van persoonsgegevens raakt aan de privacy van burgers en aan hun vertrouwen in de  digitale samenleving. Dat geldt in het bijzonder voor de toepassing van big data, die voor de gebruiker  ondoorgrondelijk is en onbedoelde effecten kan hebben voor individuen en specifieke groepen.  Zo kunnen de gebruikte data onvolledig zijn of onjuiste accenten leggen, en kunnen er verbanden  worden gelegd die er niet zijn. De burger weet zijn privacy geborgd door wetgeving die regels bevat  voor een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens – die  invulling geven aan de Europese Data Protectie Richtlijn – wordt vanaf 25 mei 2018 opgevolgd door de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG regelt de omgang met persoonsgegevens,  en definieert de rechten van individuen en de plichten voor partijen die persoonsgegevens verwerken. De  werking van de AVG is breed: zij is van toepassing op alle tot een persoon herleidbare gegevens en vormt  een belangrijk uitgangspunt voor de verantwoorde omgang met persoonsgegevens.

Uit gesprekken met bedrijven die data (willen) verwerken blijkt dat onbekendheid met en onzekerheid  over de toepassing en implicaties van wettelijke eisen hun parten speelt. Daarnaast worden sommige  eisen als lastig en zelfs als onuitvoerbaar ervaren. Een verantwoorde verwerking van gegevens biedt alle  partijen echter voordelen. Consumenten zullen eerder bereid zijn om gegevens te delen in het  vertrouwen dat bedrijven zorgvuldig met hun gegevens omgaan en er mogelijkheden zijn tot controle en  verantwoording. Bedrijven profteren van het vertrouwen dat consumenten in hen stellen en kunnen  daardoor datagedreven producten en diensten blijven ontwikkelen. Het maakt bovendien de  bedrijfsvoering rond gegevens inzichtelijk en controleerbaar en ondervangt daarmee bepaalde risico’s  zoals datalekken. De wetgeving, die soms wordt ervaren als een last, kan als een prikkel fungeren om op  verantwoorde wijze met persoonsgegevens om te gaan en daarin nationaal en internationaal zelfs  onderscheidend te zijn.

De AVG biedt instrumenten die bedrijven daarbij ondersteunen. De dataprotectie impact assessment  bijvoorbeeld, kan bedrijven helpen bij het tijdig in kaart brengen van privacyrisico’s en bij het treffen van  gepaste maatregelen. Het rapport geeft voorbeelden van maatregelen uit de praktijk die bedrijven als  inspiratie kunnen gebruiken voor een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Er is een groeiend  maatschappelijk belang om hierin te investeren. Dat hoeven bedrijven niet alleen te doen. Ondersteuning  door andere partijen is essentieel om de beweging naar een verantwoorde omgang met  persoonsgegevens te (kunnen) maken. Er is een rol voor een brede coalitie van betrokken bedrijven,  branche- en koepelorganisaties, toezichthouders, consumenten, kennisinstellingen en toeleverende  bedrijven. De regie ligt – zoals dat past in een complexe omgeving – niet bij één partij maar wordt  gedeeld door verschillende belanghebbenden.  Inzet van de aanbevelingen is om het wettelijk kader te gebruiken als springplank naar een verantwoorde  omgang met persoonsgegevens: maatschappelijk verantwoord innoveren met big data. Dit is voor  bedrijven een stevige opgave, zeker in een zich zo snel ontwikkelend veld met vele partijen, vele belangen  en een wettelijk kader dat uitleg en toelichting vraagt voordat de positieve werking ervan begrepen kan  worden. De gesprekken die gevoerd zijn met partijen uit het veld geven weer dat bij velen de wil bestaat  om de uitdaging van maatschappelijk verantwoord innoveren op te pakken. Zodoende kunnen de  maatschappelijke en bedrijfsmatige voordelen die besloten liggen in big-datatoepassingen worden  gerealiseerd, terwijl de maatschappelijke nadelen worden ondervangen.

Meer informatie:

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Cybersecurity | Moet er eerst een digitale ramp gebeuren? | Schandaal datalek energiebedrijven

Het is fascinerend wat er aan datalekken aan het licht komt. Veel zal onder de pet worden gehouden verwacht ik.
Een hele grote is het schandaal rondom energiebedrijven. Het illustreert de gevaren van grote dataverzamelingen. De dataverzameling van de Nederlandse energiebedrijven is groot, want alle Nederlandse consumenten en organisaties zitten in hun bestanden.

Brief minister

Op 4 oktober jl. heeft de minister van economische zaken een brief met de volgende inhoud bekend gemaakt in het dossier over verwerking en bescherming persoonsgegevens:

32761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens
Nr. 107 Brief van de minister van Economische Zaken
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
4 oktober 2016

In de regeling van werkzaamheden van 14 september jl. heeft het lid Van Veldhoven (D66) verzocht om een brief naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de diefstal van energiegegevens van twee miljoen huishoudens (Handelingen II 2015/16, nr. 111, item 5). Hierbij geef ik, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, invulling aan dit verzoek.

Datalek energiegegevens
Op 13 september jl. hebben Netbeheer Nederland en Energie-Nederland een gezamenlijk persbericht naar buiten gebracht over de diefstal van energiegegevens van twee miljoen huishoudens. Het betreft het onrechtmatig opvragen van klantgegevens door een energieleverancier. Ik vind het ernstig dat er een incident van een dergelijke aard en omvang is geweest. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun data wordt omgegaan. Een incident van deze omvang moet de hele sector dan ook zeer serieus nemen. Ik heb de sector direct aangesproken op zijn verantwoordelijkheid en aangegeven dat ik op de kortst mogelijke termijn maatregelen verwacht om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Sinds begin dit jaar loopt er vanuit de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een onderzoek naar het beheer en de inrichting van het Contract Einde Register (CER) en Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Het CER bevat gegevens over alle kleinverbruikerscontracten voor elektriciteit en gas. Het C-AR bevat gegevens die samenhangen met de aansluiting. De gezamenlijke netbeheerders zijn verplicht om leveranciers met een vergunning, indien deze daartoe door de consument is gemachtigd, toegang te geven tot deze registers. Leveranciers gebruiken deze informatie onder andere voor facturering, aansluitingen, wijzigingen bij een verhuizing of het aanbieden van nieuwe contracten. Hierdoor kan de leverancier onder andere een aanbod doen wat aansluit bij de daadwerkelijke situatie van de consument (aanbod op maat). De gezamenlijke netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van onder meer deze registers en daarmee van de beveiliging van en de verstrekking uit de in de registers opgenomen gegevens.

In mei 2016 zijn de eerste bevindingen uit het lopende onderzoek van de toezichthouders naar het beheer en de inrichting van de registers CER en C-AR gedeeld met de gezamenlijke netbeheerders. De toezichthouders constateerden dat er onvoldoende controle plaatsvond door de netbeheerders op het gebruik van het CER en het C-AR door de leveranciers. De toezichthouders hebben de netbeheerders derhalve opgedragen om direct passende beveiligingsmaatregelen te treffen. De netbeheerders zijn daarop vanaf juni 2016 gestart met de monitoring van opvragingen uit het CER en het C-AR. Tijdens de monitoring van de centrale registers begin september 2016 constateerden de netbeheerders dat een leverancier in augustus opvallende hoeveelheden data had opgevraagd uit het CER en het C-AR.

Op 1 september 2016 hebben de gezamenlijke netbeheerders de betreffende leverancier om een verklaring gevraagd over het opvragen van gegevens uit het CER van ruim 800.000 aansluitingen en van gegevens uit het C-AR van ruim 1,2 miljoen aansluitingen. In de reactie van de leverancier op 9 september 2016 is aangegeven dat er vermoedens zijn dat deze gegevens onrechtmatig zijn opgevraagd door een ex-medewerker van een bij de energieleverancier aangesloten contractpartij.

Naast de ontdekking van het grote datalek is bij de monitoring van de registers geconstateerd dat bij een aantal leveranciers een onjuiste procedure is gevolgd bij opvragingen uit de registers. Op verzoek van de AP delen de gezamenlijke netbeheerders alle opvallende zaken die uit de monitoring blijken. De gezamenlijke netbeheerders hebben daarom ook deze voorvallen gemeld aan de AP. Het is nu aan de AP om eventueel nader onderzoek te doen en zo nodig maatregelen te treffen.

Getroffen maatregelen
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de AP zodra zij een ernstig datalek hebben dat mogelijk ernstige nadelige gevolgen kan hebben voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet ook gemeld worden aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt, indien het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer. Het is daarom goed dat de verantwoordelijken na de ontdekking van het datalek op 12 september jl. melding hebben gedaan bij de AP. Ook de ACM is direct op de hoogte gesteld. De AP kan een onderzoek instellen naar het datalek en de wijze waarop de getroffen klanten worden geïnformeerd. Het is nu aan de AP hoe verder met dit incident wordt omgegaan.

Na de datadiefstal hebben de gezamenlijke netbeheerders een aantal maatregelen getroffen. Inmiddels kan de betreffende energieleverancier geen opvragingen meer doen uit de registers. Tevens is het onderzoeksbureau KPMG op 15 september jl. gevraagd bij de betreffende energieleverancier onderzoek te doen om te kijken in hoeverre de processen voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Informatiecode elektriciteit en gas.

Sinds 15 september jl. verstrekken de gezamenlijke netbeheerders lijsten met daarop de gegevens van de betrokken aansluitingen aan de bijbehorende energieleveranciers. Op deze wijze kunnen consumenten bij hun eigen leverancier nagaan of hun gegevens betrokken zijn bij dit datalek. De gezamenlijke netbeheerders hebben tevens per direct de monitoring van het CER en het C-AR geïntensiveerd. Op dagbasis wordt gecontroleerd of er geen opvallende uitvragingen worden gedaan.

Op 16 september jl. hebben de gezamenlijke netbeheerders aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast is de betreffende energieleverancier via een civielrechtelijke procedure gesommeerd mee te werken aan het juridisch onderzoek en te verklaren wat er met de gegevens is gebeurd en deze gegevens te doen vernietigen.

Toekomstige maatregelen
De toezichthouders hebben de netbeheerders verzocht snel met voorstellen te komen waardoor de gegevens uit de registers slechts aan marktpartijen worden verstrekt wanneer die partijen gerechtigd zijn over die gegevens te beschikken.
De gezamenlijke toezichthouders AP en ACM voeren hiertoe gesprekken met Netbeheer Nederland, Energie-Nederland en andere betrokken partijen.

Na goed overleg met de marktpartijen hebben de gezamenlijke netbeheerders op 30 september 2016 de toezichthouders geïnformeerd over hun verbetervoorstellen en concrete acties met een bijbehorende tijdsplanning. De AP en de ACM bepalen welke verdere aanpak zij zullen kiezen en welke instrumenten zij daarbij zullen inzetten. Ik zal uw Kamer informeren zodra er meer zicht is op de verdere aanpak van de AP en de ACM.

Het is interessant wat er gaat gebeuren naar aanleiding van dit schandaal. Gaan de energieverkopers met hun tablets waarop zij op het systeem van de energiebedrijven kunnen inloggen verdwijnen? Gaan de energiebedrijven en de netbeheerders een flinke boete van Autoriteit Persoonsgegevens en Autoriteit Consument & Markt krijgen?

Gaan consumentenbedrijven eindelijk iets aan cybersecurity doen?

Digitale ramp nodig?

Het blijft opmerkelijk dat ondanks dit soort datalekken het optimisme over het aanleggen van grote databanken met persoonsgegevens blijft. En het optimisme over ‘slimme energiemeters’ wordt bij de overheid en energiebedrijven niet getemperd, zo lijkt het.

Zou er eerst een digitale ramp moeten gebeuren? Ik hoop het niet.

Meer informatie:

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Comments CCBE on proposal of July 2016 to amend AMLD4

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) on 16 September 2016 presented its comments on the proposal of 5 July 2016 to amend Directive 2015/849 (‘AMLD4’) on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing.

The comments follow below. The CCBE document on page 11 and further contains the proposal of 5 July 2016.

CCBE comments:


CCBE comments on the proposal of 5 July 2016 to amend Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing

16/09/2016

INTRODUCTION
The CCBE represents the bars and law societies of 32 member countries and 13 further associate and observer countries, and through them more than 1 million European lawyers. The CCBE has examined the proposal of 5 July 2016 to amend Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing (the proposal).
The CCBE wishes to make the following comments:

GENERAL COMMENTS
The CCBE wishes to highlight that all concerns that have previously been expressed in the CCBE’s position papers on the 4th Anti-money laundering Directive still remain.

(1) Tax avoidance and tax evasion
The Commission justifies its proposed amendments as part of efforts to fight money laundering and terrorist financing. Whilst the CCBE shares the concerns for the horror caused by recent terrorist attacks, it appears that in the time between the publication of the action plan in February and the publishing of the proposal in July the objective has shifted away from fighting terrorism and towards strengthening measures to prevent tax avoidance (which is legal) and tax evasion (which is illegal). We observe that most of the proposed amendments do not relate to money laundering or terrorist financing but have tax avoidance and tax evasion in mind. The CCBE also notes that the Commission Communication of 5 July “Communication on further measures to enhance transparency and the fight against tax evasion and avoidance” refers to the tax avoidance and tax evasion measures included the proposal to amend the 4th AML Directive.
While the CCBE has always been supportive of proportionate and effective measures aimed at fighting illegal tax evasion, it does not consider these proposals to be either proportionate or likely to be effective. We also do not consider AML/CFT legislation to be an appropriate vehicle for measures with a primary purpose of improving tax revenues.

(2) Urgency for reform
The 4th AML Directive was published on 5 June 2015 and was to be implemented by Member States before 27 June 2017. Member States are in the middle of preparing the implementing measures, which includes intensive consultation with all bodies that are involved. In addition to preparing for the provisions of the 4th AML Directive, it is now being proposed that, in addition to facing probable amendments as the proposal undergoes the legislative process, Member States and stakeholders are expected to be in a position to implement these additional measures before 1 January 2017 without prior evaluation of the effect of the 4th AML Directive. The CCBE believes that there is nothing in the proposal which justifies such a situation, in particular having regard to the situation that the proposal appears to primarily relate to tax avoidance and tax evasion rather than money laundering and terrorist financing. Moreover, such a rapid change of legislation does neither comply with the principle of legal certainty nor with the rule of law.

(3) International standards
The 4th AML Directive claims to be aligned with internationals standards (Recital 4). The CCBE believes that the 4th AML Directive has already exceeded international standards referred to in Recital 4. Moreover, those AML/CFT standards, which are developed by the FATF in an effort to promote a global consistency of approach, have not changed since the introduction of the 4th Directive. The proposal does not demonstrate which ‘new’ standards the Union legislation should comply with or where the 4th AML Directive would fall short of those standards.
The G20 statement  referred to in the proposal as justification for the new measures on beneficial ownership information calls on countries to implement FATF standards on transparency and beneficial ownership. The G20 statement also identifies the FATF and the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes as the appropriate standard-setters in this policy area. The CCBE believes that the proposal far exceeds the current international standards which can be demonstrated, among others, by the provisions regarding access to information regarding non-business type trusts, disregard for the Risk Based Approach (RBA) regarding the beneficial ownership threshold for shareholding and disregard for the risk-based approach regarding due-diligence requirements for high risk countries. The CCBE believes in the merits of a globally consistent approach in the fight against money laundering and terrorist financing. By proposing the revision of the directive while the previous version is still not implemented, the European commission is seeking to establish new standards without taking the necessary time to fully understand the risks and to ensure that proportionality is maintained.

SPECIFIC COMMENTS – PART ONE

(1) Role of the Financial Intelligence Unit (FIU)

The proposal seeks to amend Article 32 by among other, inserting a new paragraph 9:
“(a) in the first subparagraph of paragraph 3, the fourth sentence is replaced by the following:
“It shall be able to obtain and use information from any obliged entity.”;
(b) the following paragraph 9 is added:
“9. In the context of its functions, each FIU shall be able to obtain from any obliged entity information for the purpose set in paragraph 1 of this Article, even if such obliged entity did not file a prior report pursuant to Article 33(1)(a).”

The CCBE believes that the new proposal makes a significant change to the powers of the FIUs. The FIU is empowered to obtain information in cases where reports have not been made. Thus, FIUs could investigate entities even if no suspicious transaction report was made. However, FIUs are not part of the criminal prosecution, as they usually hand the case over to criminal prosecution authorities better equipped to further investigate and which already have the power to use coercive measures (such as search and seizure, subpoena suspects and witnesses etc.). In criminal prosecutions checks and balances are established to protect suspects; such checks and balances are absent in the proposal and do not appear to apply to the FIUs. Additional powers may therefore only be conferred to the FIUs if mechanisms are introduced to safeguard the fundamental rights of suspects such as the prior requirement for a court order or some other form of judicial oversight. Moreover, this is inconsistent with the provisions of Article 34.2 of the 4th Directive which excludes the obligation to report suspicious information received as part of the evaluation of the customer’s legal position in exercising the mission of representation or defence:

Article 33 of the 4th Directive:
1. Member States shall require obliged entities, and, where applicable, their directors and employees, to cooperate fully by promptly: (a) informing the FIU, including by filing a report, on their own initiative, where the obliged entity knows, suspects or has reasonable grounds to suspect that funds, regardless of the amount involved, are the proceeds of criminal activity or are related to terrorist financing, and by promptly responding to requests by the FIU for additional information in such cases; and (b) providing the FIU, directly or indirectly, at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable law. All suspicious transactions, including attempted transactions, shall be reported.
2.The person appointed in accordance with point (a) of Article 8(4) shall transmit the information referred to in paragraph 1 of this Article to the FIU of the Member State in whose territory the obliged entity transmitting the information is established. Article

Article 34.1. and 34.2 of the 4th Directive provide that:

1. By way of derogation from Article 33(1), Member States may, in the case of obliged entities referred to in point (3)(a), (b) and (d) of Article 2(1), designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to receive the information referred to in Article 33(1).
Without prejudice to paragraph 2, the designated self-regulatory body shall, in cases referred to in the first subparagraph of this paragraph, forward the information to the FIU promptly and unfiltered.
2.Member States shall not apply the obligations laid down in Article 33(1) to notaries, other independent legal professionals, auditors, external accountants and tax advisors only to the strict extent that such exemption relates to information that they receive from, or obtain on, one of their clients, in the course of ascertaining the legal position of their client, or performing their task of defending or representing that client in, or concerning, judicial proceedings, including providing advice on instituting or avoiding such proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings.

Empowering FIUs to obtain information from obliged entities such as independent legal professionals without a prior STR is in conflict with Article 34.1 and 34.2. The European Court of Human Rights has recognised the role of self-regulatory bodies in Member States where they exist. In a number of jurisdictions, due to professional secrecy obligations with respect to disclosing suspicious transactions, lawyers must address their suspicions to the President of the Bar (the Bâtonnier) who acts as a filter. These professional secrecy obligations are imposed by law and enshrined by the ECHR case-law (Michaud, req. n°12323/11). They are absolute and unlimited in time. A violation of the provisions would expose the lawyer to disciplinary proceedings and criminal sanctions. Consequently, the provisions of the proposal are conflicting with the European acquis.
The protection of the confidentiality between the lawyer and the client is a common principle of democratic states founded on the rule of law and is indispensable to safeguard the rights of the suspect. In order to preserve the principles laid down in Article 6 and Article 8 of the European Convention of Human Rights as enshrined by the well-established case law of the European Court of Human Rights, which have been codified by Article 34.1 and 34.2, it must be made clear that Article 34.1 and 34.2 also relate to the new powers of the FIU.

(2) High risk countries

Enhanced customer due diligence requirements
Article 18 introduces numerous obligations for obliged entities with respect to transactions involving high-risk countries.
Draft Article 18 (1):

1. In the cases referred to in Articles 19 to 24, as well as in other cases of higher risk that are identified by Member States or obliged entities, Member States shall require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate those risks appropriately.

Draft Article 18a:

1. With respect to transactions involving high risk third countries, Member States shall require that, when dealing with natural persons or legal entities established in the third countries identified as high-risk third countries pursuant to Article 9 (2), obliged entities shall apply at least all the following enhanced customer due diligence measures:
(a) obtaining additional information on the customer;
(b) obtaining addition information on the intended nature of the business relationship;
(c) obtaining information on the source of funds or source of wealth of the customer;
(d) obtaining information on the reasons for the intended or performed transactions;
(e) obtaining the approval of senior management for establishing or continuing the business relationship;
(f) conducting enhanced monitoring of the business relationship by increasing the number and timing of controls applied, and selecting patterns of transactions that need further examination;
(g) requiring the first payment to be carried out through an account in the customer’s name with a bank subject to similar CDD standards.

The proportionality of these requirements must be considered.
The approach in itself is contrary to the risk based approach which is the international standard applied by the FATF. The FATF provides that “The risk-based approach allows countries, within the framework of the FATF requirements, to adopt a more flexible set of measures, in order to target their resources more effectively and apply preventive measures that are commensurate to the nature of risks, in order to focus their efforts in the most effective way.” This is a significant and possibly unworkable departure from the RBA and FATF standards.
The requirements as drafted and without any risk-based assessment will be very difficult to meet as they involve extensive obligations and extensive resources, despite the fact that the situation may not require enhanced measures. It should be mentioned that, regarding the legal profession, the majority of the 1,000,000 European lawyers represented by the CCBE, through the national bars and law societies, are not members of large and well-resourced firms, but rather work as solo practitioners or part of small firms. Such additional requirements increase the difficulties in complying with the ever increasing requirements and demands of AML legislation. For example how would a lawyer be able to fulfill the obligations according to draft Article 18a.1 (f) when it is neither in theory nor in practice possible to be observed by lawyers due to a lack of any kind of such information?
Reporting mechanisms and systematic reporting
The CCBE has serious concerns regarding draft Article 18a.2 of the proposal whereby Member States may require obliged entities, when dealing with natural persons or legal entities established in the third countries identified as high-risk third countries, to introduce enhanced “relevant reporting mechanisms or systematic reporting of financial transactions”.
Draft Article 18a.2 (b):

2. In addition to the measures provided in paragraph 1 and in compliance with international obligations of the Union, Member States may require obliged entities, when dealing with natural persons or legal entities established in the third countries identified as high-risk third countries pursuant to Article 9(2) to apply one or several additional mitigating measures:
(a) requiring financial institutions to apply additional elements of enhanced due diligence;
(b) introducing enhanced relevant reporting mechanisms or systematic reporting of financial transactions;

It should be remembered that, although financial institutions will likely have sophisticated financial reporting systems, to extend this obligation beyond them will incur significant costs for possibly little gain, especially when considering the range of obliged entities and the type of business conducted.
The provision of Article 18a.2 (b) is incompatible with the principle of professional secrecy and should be revised accordingly. The lawyer’s obligation of confidentiality serves the interest of the administration of justice as well as the interest of the client.

(3) Threshold for shareholding
Regarding identifying the beneficial owner, the Commission proposes to lower to 10% the threshold set out in the 4th Directive in respect of certain limited types of entities which present a specific risk of being used for money laundering and tax evasion.
This again departs from the RBA and the international standards set by the FATF.

SPECIFIC COMMENTS – PART TWO

Trusts and similar arrangements

Introduction
Paragraph 10, together with recitals (34) and (35) of the Amendment to the Directive provide for amendments to the original provisions in Article 31 relating to trusts and other types of legal arrangements having a structure or function similar to trusts (e.g. Treuhand, fiducie, fideicomiso and similar legal arrangements). The new proposal amends the original provision in which mandatory trust registers applied only to taxable trusts and were only accessible by the authorities and obliged entities.
The proposal includes requirements on trustees to disclose details of trust beneficiaries to central registries administered by each member state’s government. In the case of trusts and similar legal arrangements that are involved in commercial or ‘business-like’ activities with a view to making profit, the registers would be publicly accessible on the basis that the same arguments in favour of public access to beneficial ownership information on companies remain valid.
However, the proposal has extended requirements such that data on beneficial owners of trusts and similar legal arrangements set up for non-business purposes (such as preserving and setting conditions on use of family assets, charitable aims, or other purposes beneficial to the community) must also be disclosed to a central register. Here, access “shall only be granted to persons or organisations holding a legitimate interest”. Recital 35 of the proposal provides that “Legitimate interest with respect to money laundering, terrorist financing and the associated predicate offences should be justified by readily available means, such as statutes or mission statement of non-governmental organisations, or on the basis of demonstrated previous activities relevant to the fight against money laundering and terrorist financing or associated predicate offences, or a proven track record of surveys or actions in that field.” It is also noted that the proposal provides that “In exceptional circumstances to be laid down in national law, where the access referred to in paragraphs 4 and 4a would expose the beneficial owner to the risk of fraud, kidnapping, blackmail, violence or intimidation, or where the beneficial owner is a minor or otherwise incapable, Member States may provide for an exemption from such access to all or part of the information on the beneficial ownership on a case-by-case basis.”

Uses of trust arrangements
It is worth highlighting the uses of trust and similar arrangements in order to fully understand the implications of the proposal. A trust is an accepted way of managing assets (money, investments or property) by enabling a third party or trustee to hold those assets on behalf of one or more beneficiaries.
Trusts are set up for a number of reasons, including:
a) to control and protect family assets;
b) to provide for children who are too young to handle their affairs;
c) to provide for individuals who are unable to handle their affairs because they are incapacitated;
d) to pass on assets following the death of the settlor of the trust (a ‘will trust’)
e) in some jurisdictions, to deal with assets under the rules of inheritance if someone dies without a will.

Different types of trusts are taxed differently – for example, some trusts set up to benefit disabled people (or minor children whose parent has died) qualify for special tax treatment on income and capital gains.
The trustees are responsible for reporting and paying tax to the tax authorities on behalf of the trust, where the trust may receive income or make chargeable gains. However, the vast majority of trusts do not receive income or make any chargeable gains and therefore do not require registration with the tax authorities.
It is worth highlighting that trusts are not just a vehicle used by wealthy people – they are used in a number of everyday situations. Independent UK tax authority (HMRC) research confirmed that the most common reason for setting up a trust is to protect the interests of vulnerable persons: minors, disabled people and the elderly.

Wills and trusts
Trusts can be used to pass on wealth during a person’s lifetime, but many people establish them through their wills when they die. Writing a will alone is not sufficient to ensure the family of the deceased person can avail of the estate of the deceased in the way intended. Property can take a deceased estate above the inheritance tax thresholds, leaving the family to face an unexpected and avoidable tax bill at a particularly difficult and emotional time.
Taxation, borrowing, business failure, divorce, subsequent remarriage and unwise decisions made by vulnerable family members can all threaten the ability of an individual to provide for his/her family after death. Putting assets into a trust is a way to minimise these threats.
It is also possible to hold a life assurance policy on trust to ensure any proceeds are not paid into the deceased’s estate, for inheritance tax purposes.

Further examples of trust usages
Family Arrangements/Future planning
• to provide for a second spouse during their remaining lifetime whilst protecting the trust capital for different beneficiaries or beneficiaries in the future (e.g. children of a first marriage / relationship).
• A settlor, on realising that he was becoming ill, set up a trust for himself so that others would be able to look after his finances in the future;
• Charitable trusts – the beneficial owners under which may constantly change or may indeed merely be a class of persons, some even unborn.
• Properties subject to joint ownership: beneficial joint ownership will be presumed by UK courts unless an express declaration of trust is made using a Land Registry form or a separate trust instrument by the purchasers and this is registered at the Land Registry.
• Life insurances – To help transfer assets within a family after death and avoid lengthy probate issues. Virtually all life insurance policies are written “in trust” so that financial help after a death can go quickly to dependants.
• Personal Injury trusts – Where the courts in the UK award personal injury damages for victims of very serious accidents these are also normally held in a trust. It is, for example, standard practice for the UK courts to require that any large personal injury settlements are paid into a trust fund so as to protect the beneficiary’s rights to state benefits if needed in the future.
• Many family businesses are owned via a trust so that management can continue after a family death and avoid a lengthy period of uncertainty during probate.

Minors
• To control and protect family assets: e.g. passing them on to children or grandchildren; providing for a beneficiary in a particular way; withholding assets until children reach a certain age; and ensuring money stays within the ‘bloodline’ (for example, in the case of divorce or remarriage);
• When someone is too young to handle their affairs;
• Discretionary trusts might be used to provide for the future needs of a child, e.g. educational or marital.
• Parents who set up a trust for a child who has a mental disability: these parents might not necessarily be wealthy but might just save in order to make provision for their child;
• Children who are injured and whose parents ‘cannot be trusted’ with the Government award;

Incapacitated/Elderly
• When someone cannot handle their affairs because they are incapacitated;
• to put capital aside for beneficiaries who are not responsible to deal with money by themselves (e.g. due to a drug addiction or mental illness);
• A son who set up a trust for his elderly mother to ensure she did not give the money away under persuasion.

Concerns about the new provisions

One of the premises behind the money laundering legislation is that it should be proportionate to the risks. The Amendment states that “the proposed amendments are limited to what is necessary to achieve the objectives of tackling terrorist financing and increasing corporate transparency, and build on rules already in force, in line with the principle of proportionality.” The proposals also go on to state that “A fair balance should be sought in particular between the general public interest in corporate transparency and in the prevention of money laundering and the data subjects’ fundamental rights. The set of data to be made available to the public should be limited, clearly and exhaustively defined, and should be of a general nature, so as to minimize the potential prejudice to the beneficial owners.”

The proposals go on further to state that “Proportionality has also been ensured in respect of transparency regimes for information on the beneficial owner of legal entities (companies, trusts, similar legal arrangements). Thus, a comprehensive analysis of legitimate requests by activists and NGOs, the need to ensure enhanced transparency of business relationships, legal standards in the field and particularly all rules regarding protection of privacy and personal data dictate that there should be a clear distinction made between categories of legal entities engaged in the management of trusts as a business, with a view to gain profit, and other categories. It is legitimate and proportionate to grant public access to a limited set of information on the beneficial owners of the first category of legal entities, while, in respect of the second category, such beneficial ownership information should only be made known to persons and organisations demonstrating a legitimate interest.”

However, the proposals bite upon a huge number of arrangements in which there is very little risk of tax evasion or money laundering. We note that private sector engagement formed a key part of the proposals in respect of the terrorist financing amendments in the proposal. Conversely the proposed amendments relating to beneficial ownership have only been drafted in line with the views expressed by Member States in the informal ECOFIN Council of 22 April 2016 and from questions asked by representatives of Member States during transposition seminars for an unrelated directive concerning tax cooperation. There was no such private sector engagement in respect of the amendments to beneficial ownership provisions, which is a key aspect of ensuring proportionality as it helps to demonstrate how the lives of ordinary law-abiding people will be impacted by any changes. Directly resulting from the lack of private sector engagement are the problematic definitions of trust types used in the proposals which show a lack of understanding of the nature of trusts. For example, the term ‘family trust’ is incorrectly assumed to only apply to ‘non-professionally managed trusts’. Family trusts are usually set up as discretionary trusts for succession planning purposes and to pass protected assets down through the generations for the benefit of family members. It is incorrect to describe a family trust as a ‘non-professionally managed trust’ since it is perfectly feasible that a family trust may be managed by a professional trust company or a professional investment manager. The fact that a trust is managed by a professional does not automatically deem it to be a commercial trust or have a commercial intent.

The current proposals also have the effect that any trust (family or otherwise) will have to be registered with the name of the settlor, trustees, protectors and beneficiaries to be accessible, with very few safeguarding restrictions available to protect vulnerable people, as well as also infringing privacy of ordinary citizens.
In many instances, information on trusts’ beneficiaries and level of assets is not even shared with family members (e.g. wills, benevolence situation, life insurance) let alone with other parties who are potentially interested. Trusts are often used in cases where the settlor does not wish to share with the relevant individuals that they are indeed beneficiaries of a trusts. This is the case for example where a trust is set up by parents to put funds aside for their child but do not wish their child to know of the arrangements so that they do not become dependent on the existence of the trust or in the case of a will trust.

In the case of private trusts the proposals provide that access “shall only be granted to persons or organisations holding a legitimate interest”. “Legitimate interest” however has a wide interpretation: “justified by readily available means, such as statutes or mission statement of non-governmental organisations, or on the basis of demonstrated previous activities relevant to the fight against money laundering and terrorist financing or associated predicate offences, or a proven track record of surveys or actions in that field.” As drafted, this language is wide enough to grant unfettered access to many non-governmental organisations and any journalist or media organisation.
Indeed, Recital 23 exhorts the benefits of public access as allowing “greater scrutiny by the press or civil society organisations”. And the proposed new Article 7b, paragraph 5, confirms that “the personal data of beneficial owners referred to in paragraph 1 shall be disclosed for the purpose of enabling third parties and civil society at large to know who are the beneficial owners, thus contributing to prevent the misuse of legal entities and legal arrangements through enhanced public scrutiny.” In this respect, the suggested provisions in the Commission’s proposal do not respect fundamental rights and do not observe the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in particular the right to private and family life and the right to the protection of personal data.

Moreover, if a consequence of the proposed Amendments is to potentially expose the private affairs of children and vulnerable persons to media scrutiny and public disclosure, as is likely, it is difficult to see how this proposal either meets the proportionality test or will prevent money-laundering or terrorist financing. At a minimum, the provisions must be re-drafted to mandate the imposition by Member States of much more severe restrictions on access to information in relation to trusts set up for non- business purposes, rather than rely on the vague and easily-circumvented requirement on third parties to show a “legitimate interest”.

By way of example, in Ireland, while every Grant of Probate is a document of public record the High Court has restricted access to detailed financial probate information to a very limited number of categories (beneficiaries under a will, creditors of a deceased whose debts have been admitted or proved, those entitled to bring proceedings against an estate, Government employees who have a legitimate interest), but certainly would not include the media or NGOs. While the latter might undoubtedly “be interested in” such information, that is a much lower bar than actually having what the ordinary person would regard as “a legitimate interest in” the information.

Furthermore, although the proposals state that “in exceptional cases” no access will be granted if access would expose the beneficial owner to the risk of fraud, kidnapping, blackmail, violence or intimidation, or where the beneficial owner is a minor or otherwise incapable, it is not clear where the burden of proof lies in this connection – in the UK for example, the burden of proof would be on the registrant to prove the risk such that “exceptional” means “exceptional” rather than applying to the vast majority of situations which could fall within the scope of the legislation.

Nothing in the proposals granting increased access to the media and NGOs would actually prevent money-laundering. Making the information available to the competent authority, FIU and obliged entities should be sufficient. The rationale that allowing access to this information to those with a legitimate interest will ensure that people are not trying to abuse the system does not hold in these circumstances, rather it is an invasion of privacy and threatens individuals’ rights to provision for others e.g. wills etc – confined to small groups – beneficiaries will be able to check entitlements, which is precisely what the law is designed to prevent.

Article 6(1) of the Treaty on European Union states that the Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights. However, we believe that the proposals breach fundamental rights in circumstances where the risks of money laundering are minimal. The Commission will also be aware of the legal challenge to the French national public register of trusts in which the Supreme Court of Justice has found the grounds for challenge over the infringement on the right to a private life to be so serious that it has ordered the suspension of the register.

Suggested amendments
We believe the provisions agreed in Article 31 of Directive (EU) 2015/849 (the Fourth EU Money Laundering Directive or 4MLD) remain sufficient to proportionately and adequately address the threat of money laundering and terrorist financing emanating from trusts. No evidence has been produced by the Commission or any other body to suggest that the level of AML/CFT risk associated with trusts has changed since the passing of 4MLD nor has there been any evidence produced to suggest public access to trust information will result in better AML/CFT outcomes.
We reject the need for the proposed amendments to Article 31 contained in 2016/0208 (COD). These proposals are disproportionate, not evidence based and breach fundamental rights in circumstances where the risks of money laundering are minimal.

CONCLUSION
We urge that the above comments are taken into account and that the Commission gives proper consideration to making appropriate amendments to the proposal prior to it being subjected to the legislative process.


More information:

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen